LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Runesdotter, Caroline (2011)
Publisher: Education Inquiry
Journal: Education Inquiry
Languages: English
Types: Article
Subjects: public sector reforms, institutional change, marketisation, folk high schools
Swedish folk high schools previously held an autonomous position with their own courses, specially trained teachers and the teachers’ association. With the introduction of market-like structures in adult education a variety of providers including folk high schools have become involved in the competition for public and private educational commissions. This article focuses on the tensions at folk high schools when perceived dependence on income from competitive commissions results in new practices that challenge existing institutional values. The impact of the changed conditions is experienced differently, although interviews with staff at different folk high schools indicate a growing gulf not only between the leadership and the teachers, but also between the new practice and what was traditionally considered to be the core values of folk high schools.Keywords: public sector reforms, institutional change, marketisation, folk high schools(Published: 1 December 2011)Citation: Education Inquiry Vol. 2, No. 4, December 2011, pp.659–670
 • The results below are discovered through our pilot algorithms. Let us know how we are doing!

  • Arvidson, Lars (1988) Frihet till vad? En belysning av folkhögskolans förutsättningar och utveckling i Lars Arvidson et al. Folkhögskolans pedagogiska miljö - några teoretiska aspekter på formella och informella bildningsprocesser. Rapport LiU-PEK-R-129. Linköping: Linköpings Universitet, Institutionen för pedagogik och psykologi.
  • Berg, Per and Jonsson, Christer (1991) Strategisk ledning på politiska marknader: opinionsbildning och intern förankring i förvaltningar och folkrörelser. Lund: Studentlitteratur.
  • Bogärde, Bengt (1974) Svenska lärarföreningens lärarförening och staten 1902-1970: en studie i organisationsinflytande. Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala, skrift nr. 66. Uppsala: Rabén och Sjögren.
  • Brunsson, Nils and Sahlin-Andersson, Kerstin (2000) Constructing organizations: The example of public sector reform. Organization Studies 2000 21(4), pp. 721-746.
  • Czarniawska, Barbara and Wolff, Rolf (1998) Constructing new identities in established organization fields: Young universities in old Europe. International Studies of Management & Organization, 28(3): 32-56.
  • DiMaggio, Paul and Powell, Walter (1983) The iron cage revisited: Institutional morphism and collective rationality in organizational fields. American Sociological Review 48: 147-160.
  • DiMaggio, Paul and Powell, Walter (1991a) Introduction. In Paul DiMaggio & Walter Powell (eds.) New Institutionalism in Organizational Analysis (pp. 1-38). Chicago: University of Chicago Press.
  • Friedland, Roger and Robert A. Alford (1991) Bringing society back in: Symbols, practices and institutional contradictions. In Paul DiMaggio & Walter Powell (eds.) New Institutionalism in Organizational Analysis (pp. 232-263). Chicago: University of Chicago Press.
  • Forssell, Anders and Jansson, David (1996) On the conversion of non-business organizations. In Barbara Czarniawska & Guje Sevón (eds.) Translating organizational change (pp. 93-115). Berlin: de Gruyter.
  • Henning Loeb, Ingrid (2006) Utveckling och förändring i kommunal vuxenutbildning. En yrkeslivhistorisk ingång med berättelser och lärarbanor. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.
  • Government Bill 1990/91:82 Folkbildning. Regeringens proposition
  • Government Bill 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansering m.m. Regeringens proposition.
  • Höghielm, Robert (1992) Folkhögskolans pedagogiska praxis. En studie av pedagogiska arbetsformer på långa kurser. Stockholm: HLS
  • Lumsden Wass, Karin (2004) Vuxenutbildning i omvandling. Kunskapslyftet som ett sätt att organisera förnyelse. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.
  • Löwkrantz, Bo och Fryksmark, Emma (2003) Särdrag kostar - en studie om folkhögskolornas ekonomiska förhållanden. SOU 2003:125. Stockholm: Fritzes
  • Mustel, Kerstin (2002) Från rektorsförening till fackförbund. Svenska folkhögskolans lärarförbund 1902-2002. Stockholm: Svenska Folkhögskolans Lärarförbund.
  • Mustel, Kerstin (2009) Omsättningen av rektorer på folkhögskola 2003-2009. Stockholm: Svenska Folkhögskolans Lärarförbund.
  • Riksrevisionsverket (1999) Folkbildning Styrning och kontroll. Effektivitetsrevisionen RRV 1999:44, Stockholm: Riksrevisionsverket.
  • Scott, W. Richard (2008) Institutions and Organizations: Ideas and Interests. Thousand Oaks, Calif: Sage.
  • Simon, Erica (1989) Nationell väckelse och folklig kultur i Skandinavien. Linköping: Universitetet i Linköping, Fortbildningsnämnden.
  • SOU 1998:75 Värden i folkhgöskolevärlden. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer.
  • SOU 2003:125 Särdrag kostar - en studie om folkhögskolornas ekonomiska förhållanden. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer.
  • Paldanius, Sam and Alm, Charlotte (2009) Folkhögskoleanda och Folkhögskolemässiga handlingar. In B. Gustavsson; G. Andersdotter; L. Sjöman (eds.), Folkhögskolabs praktiker i förändring. pp. 79-118. Lund: Studentlitteratur.
  • Runesdotter, Caroline (2010) I otakt med tiden? Folkhögskolorna i ett föränderligt fält. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.
  • Runesdotter, Caroline (2009) Folkhögskolan och folkbildningsreformen 1991 i backspegeln. In B. Gustavsson; G. Andersdotter; L. Sjöman (eds.), Folkhögskolabs praktiker i förändring. pp. 273-291. Lund: Studentlitteratur.
  • Tengberg, Erik (1968) Folkhögskolans uppkomst i Svensk folkhögskola 100 år. Del 1. Uddevalla: Svenska Folkhögskolans Lärarförening och Bokförlaget Liber.
  • Viklund, Rune (1995) Ombudsmannen har ordet. In Folkhögskolan 1995 nr 1.
 • No related research data.
 • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article

Collected from