LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Magnusson, Helena (2011)
Publisher: Barnboken - Journal of Children's Literature Research
Journal: Barnboken - Journal of Children's Literature Research
Languages: English
Types: Article
Subjects:
Almqvist & Wiksells långlivade läseböcker Nu läser vi (1970) och Vi läser (1989) har båda sitt ursprung i den ännu äldre Nu ska vi läsa (1948). De handlar alla tre om syskonen Tor och Lena och deras familj och skolkamrater, successivt moderniserat med hjälp av nya illustrationer och ny uppläggning.
 • The results below are discovered through our pilot algorithms. Let us know how we are doing!

  • Borrman, Stina, Salminen, Ester, Wigforss, Frits och ill. Nyman, Ingrid Vang. Nu ska vi läsa: första boken. Stockholm: Almqvist & Wiksells skolböcker/Geber, 1948.
  • Källström-Eklund, Ylva. Nu läser vi A: läseboken. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1970.
  • Källström-Eklund, Ylva. Nu läser vi A: läseboken. Femte, omarbetade upplagan. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1977.
  • Eriksson, Leif. Vi läser: första boken. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1989.
  • Borrman, Stina, Stark, Ulf, Bolldén, Kerstin, Dalmo, Mari-Anne och ill. Eriksson, Leif. Vi läser: första boken. Andra, omarbetade upplagan. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 2005.
  • Clarhäll, Anita Welin, ”'Att koka soppa på en spik': Ingrid Vang Nyman och Nu ska vi läsa”. I Ingrid Vang Nyman, red. Lena Törnqvist och Sture Åkerström. Kungliga bibliotekets utställningskatalog nr 139. Stockholm och Vimmerby: 2003, s.66-69.
  • Eilard, Angerd. Modern, svensk och jämställd: om barn, familj och omvärld i grundskolans läseböcker 1962-2007. Avh. Lund. Malmö studies in educational sciences 38. Malmö: 2008.
  • Lindell, Ebbe. Gam-la läs-lä-ror. Malmö Skolmuseums utgåva nr 23.
  • Malmö: 1999.
  • Längsjö, Eva och Nilsson, Ingegärd. Att möta och erövra skriftspråket: om läsoch skrivlärande förr och nu. Lund: Studentlitteratur, 2005.
  • Löfgren, Eva Margareta. ”Historien om Sörgården”. I Från Sörgården till Lop-nor: klassiska läseböcker i ny belysning, red. Bo Ollén. Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet nr 57. Stockholm: Carlsons, 1996, s.188-239.
  • Vad händer med läsningen? En kunskapsöversikt om läsundervisningen i Sverige 1995-2007. Rapport 304. Stockholm: Skolverket, 2007.
 • No related research data.
 • No similar publications.

Share - Bookmark

Download from

Cite this article

Collected from