LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Eriksson, Inger (2004)
Publisher: Co-Action Publishing
Journal: Nordic Journal of Studies in Educational Policy
Languages: English
Types: Article
Subjects:
The issue of this article is the direction of the Swedish compulsory school. The article is based upon the results of a longitudinal study of four schools participating in a trial initiated by the Swedish government, where they are allowed to work without national time regulations. What regulates school activity when there is no timetable that prescribes the amount of time for each subject? What are the consequences of the abolition of a regulation like this? To what extent can the abolition of the timetable contribute to new ways of interpreting the object for the school? The consequences for the task of the school, to offer an equal education for all, are also discussed. The results show that what directs how the activities in school are planned and carried through is the teachers’ striving for all students to achieve the grade ‘passed’. According to the teachers, the abolition of the timetable improves the opportunities for this. An equal education is interpreted as all students achieving the grade ‘passed’.
 • The results below are discovered through our pilot algorithms. Let us know how we are doing!

  • Alexandersson, M. 1999: Reflekterad praktik som styrform. I M. Alexandersson (red.). Styrning på villovägar. Lund: Studentlitteratur.
  • Bauman, Z. 2002: Det individualiserade samhället. Göteborg: Bokförlaget Daidalos. (original work published 2001)
  • Carlgren, I. 1994: Från klassundervisning till ”eget arbete”. Praxis. Kunskap om undervisning och utbildning. 2 sid. 9-14.
  • Carlgren, I. & Hörnqvist, B. 1999: När inget facit finns. Stockholm: Statens skolverk, Liber distribution.
  • Carlgren, I. & Marton, F. 2000: Lärare av i morgon. Stockholm: Lärarförbundets förlag.
  • Ds 1999:1 Utan timplan - med oförändrat uppdrag. Stockholm: Regeringskansliet. Utbildningsdepartementet.
  • Engeström, Y. 1987: Learning by expanding: an activity-theoretical approach to developmental research. Helsinki: Orienta-konsultit.
  • Englund, T. 1995: Utbildning som ”public good” eller ”private good”? I: T. Englund (red.) Utbildningspolitiskt systemskifte? Stockholm: HLS Förlag.
  • Eriksson, I. 1999: Lärares pedagogiska handlingar: en studie av lärares uppfattningar av att vara pedagogisk i klassrumsarbetet. Uppsala: Uppsala Studies in Education, 82.
  • Giddens, A. 1990/1996: Modernitetens följder. Lund: Studentlitteratur.
  • Granström, K. 2003: Arbetsformer och dynamik I klassrummet. Ingår i S. Selander (Red.) Kobran, nallen och majjen: Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, Liber Distribution.
  • Hirst, P. 1974: Knowledge and the curriculum. A collection of philosophical papers. Routledge & Kegan Paul: London/Boston.
  • Hultqvist, K. 2000: Hermes, skolbarnet och gudarna. En modern pedagogisk saga om den måttfulla måttlösheten. I: I. Johansson & I. Holmbäck Rolander (red.) Vägar till pedagogiken i förskola och fritidshem. Stockholm: Liber.
  • Klette, K. mfl. (Eds.) 2000: Restructuring Nordic Teachers: An Analysis of Policy Texts from Finland, Denmark, Sweden and Norway. Report nr. 10:2000, University of Oslo, Institute for Educational Research.
  • Kroksmark, T. 2002: En tankes fall i praktiken - då den målrationella styrningen möter skolan. I Skolverket: Att bedöma eller döma. Tio artiklar om bedömning och betygsättning (sid. 57-76). Stockholm: Skolverket.
  • Leontie'v, A. 1986: Verksamhet, personlighet och medvetenhet. Moskva: Progress Moskva / Fram Göteborg. (original work published 1977)
  • Lindberg, V. 2002: Införandet av godkäntgränsen - konsekvenser för lärare och elever. Ingår i Skolverket: Att bedöma eller döma. Tio artiklar om bedömning och betygsättning (sid. 39-56). Stockholm: Skolverket.
  • Lindblad, S. 1997: Bilden av skolan - på väg att förändras? Krut. (85.) nr. 1 (s. 2-5).
  • Lpo 94. 1994: Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna. Stockholm: Utbildningsdepartementet.
  • Lundgren, U. P. 2000: Ramfaktorteori och praktisk utbildningsplanering. Pedagogisk Forskning i Sverige. 2000, årg. 4, nr. 1 (31-42). Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik.
  • SFS 1997:1212: Lag om ändring i skollagen (1985:1100). Rixlex.
  • Sjøberg, S. 1990: Kunskapssyn och ämnesövergripande arbete i skolan. Didactica Minima. (13). nr. 2 (s. 6-17).
  • Skolverket. 1999: Det livslånga och livsvida lärandet. Stockholm: Liber distribution.
  • Skolverket. 2001: Att organisera kunskap: om skolans kunskapsuppdrag i teorin, i praktiken och i framtiden: en idéskrift från Seminariegruppen för läroplaner och organisering av kunskap. Stockholm: Statens skolverk: Liber distribution.
  • SOU 1997:121. Skolfrågor: om skola i en ny tid: slutbetänkande av Skolkommittén. Stockholm: Fritzes.
  • Wallin, E. 2002: Att utveckla skolan: En fråga om att lyfta sig själv i håret - eller vad? Pedagogisk Forskning i Sverige. 2002, årg. 7, nr. 2 (99- 129). Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik.
  • Österlind, E. 1998: Disciplinering via frihet: elevers planering av sitt eget arbete. Uppsala: Uppsala Studies in Education, 75.
 • No related research data.
 • No similar publications.

Share - Bookmark

Download from

Cite this article

Collected from