LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Wallinder, Alvar (2011)
Publisher: Barnboken - Journal of Children's Literature Research
Journal: Barnboken - Journal of Children's Literature Research
Languages: English
Types: Article
Subjects:
Statligt stöd till utgivning av litteratur är sedan 1975 en del av den svenska kulturpolitiken. I följande artikel presenteras litteraturstödet till barn- och ungdomslitteratur, dess tillkomst, utformning, utveckling och betydelse. Dessutom studeras de kriterier som använts i diskussionerna om vilka böcker som skall ges stöd och hur motiveringarna för avslag har dokumenterats. Artikelförfattare är Alvar Wallinder, som tidigare utgivit Vem bestämmer? Svensk barnlitteraturutgivning – människor, miljöer och värderingar.
 • The results below are discovered through our pilot algorithms. Let us know how we are doing!

  • Gedin, Per I.: Litteraturen i verkligheten, Rabén Prisma, 2. uppl. 1997 Tjugo års kulturpolitik 1974-1994 (SOU 1995:85 med tabellbilaga)
  • Lennartsson, Claes: Stödordningarna för litteratur i Norge och Sverige. En ideologianalytisk ansats, Småtryck från publiceringsföreningen VALFRID nr 22, 1999 (Bibliotekshögskolan i Borås).
  • Statens kulturråd, Boken - en översikt II (1988:4) och Boken - en översikt III (1989:2)
  • Statens kulturråd, Kulturen i siffror. Böcker och kulturtidskrifter 2001. (Rapport 2002:5)
  • Statens kulturråd, Kulturstatistik 2004 (arbetsmaterial)
  • Statens kulturråd, Årsredovisning 2003 Uthas Hornegård, Sarah: Litteraturstödda bilderböcker, Magisteruppsats, Institutionen för ABM, estetik och kulturstudier, Uppsala universitet, 2000
  • Wallinder, Alvar: Vem bestämmer? Svensk barnlitteraturutgivning - människor, miljöer och värderingar. Cikada, 1986. (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet nr 23)
  • Yrlid, Rolf: Litteraturens villkor, Studentlitteratur,1994
 • No related research data.
 • No similar publications.

Share - Bookmark

Download from

Cite this article

Collected from