LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Gotowała, R.; Hałuszczak, A. (2002)
Languages: English
Types: Article
Subjects:
 • The results below are discovered through our pilot algorithms. Let us know how we are doing!

  • Bac-Moszaszwili, M. and Morawska, A.: Tectonic structures in the Cretaceous formations of Warsaw basin and their relation to the substratum dislocations, Acta Geol. Pol., vol. 25 (4), 577-587, 1975.
  • Baraniecka, M. D.: Staroczwartorze¸dowe rowy tektoniczne i ich osady, Kwart. Geol., 15, (2), 358-370, 1971.
  • Baraniecka, M. D.: Fazy tektoniczne w czwartorze¸dzie w s´rodkowej cze¸s´ci Niz˙u Polskiego, Materiały I Sympozjum “Wspo´łczesne i neotektoniczne ruchy skorupy ziemskiej w Polsce”, T. I, 186-195, 1975.
  • Baraniecka, M. D.: Dotychczasowe i biez˙ a¸ce badania czwartorze¸du rejonu Bełchatowa, in: Przewodnik I Sympozjum “Czwartorze¸d rejonu Bełchatowa”, 1-13, 1982.
  • Błaszkiewicz, A., Dadlez, J., Da¸browska, Z., Gawor-Biedowa, B., Karaczewski, L., Kopik, J., Malinowska, L., Radlicz, K., and Styk, O.: Opis wiercen´, Mat. arch., Field raport, Wrocław, 1987.
  • Bogacz, W. and Kopka, M.: Uwagi o genezie rowu tektonicznego Bełchatowa w s´wietle badan´ wykonanych w obre¸bie wkopu udoste¸pniaja¸cego, Zeszyty AGH - Geologia 7 (2), 111-118, 1981.
  • Brodzikowski, K.: Glacial deformation environment in the subsiding zone with special references to the Kleszczo´w tectonic graben, Quaternary studies in Poland, 6, 5-22, 1985.
  • Brodzikowski, K., Gotowała, R., Kasza, L., and Van Loon, A. J.: The Kleszczo´w Graben (central Poland) reconstruction of the deformational history and inventory of the resulting soft - sediment deformantional strctures, in: Deformantion of sediments and sedimentary rocks, Geol. Soc. Spec. Publ., 29, 241-253, 1987.
  • Burchart, J., Kasza, L., and Lorenc, S.: Fissiontrack zircon dating of tuffitic intercalations (Tonstein) in the Brown-Coal Mine “Bełchato´w”, Bull. Pol. Acad. Scien., 36, 281-286, 1988.
  • Dadlez, R.: Epikontinental basins in Poland: Devonian to Cretaceous-relationships between the crystalline basement and sedimentary infill, Geological Quarterly, 41, 4, 419-432, 1997.
  • Da¸browski, A.: System rowo´w trzeciorze¸dowych w obrazie grawimetrycznym, Prz. Geol., 28 (3), 169-171, 1980.
  • Deczkowski, Zb. and Gajewska, I.: Budowa geologiczna podłoz˙a retyku obszaru monokliny przedsudeckiej, Kwart. Geol., 23 (1), 161-174, 1979.
  • Deczkowski, Zb. and Gajewska, I.: Budowa geologiczna podłoz˙a trzeciorze¸du w rowach Złoczewa i Gostynia (monoklina przedsudecka), Kwart. Geol., 27 (3), 535-546, 1983.
  • Gibowicz, S., Guterch, B., Lewandowska-Marciniak, H., and Wysokin´ski, L.: Seismicity induced by surface mining; the Bełchato´w, Poland, earthquake of 29 November 1980, Acta Geoph. Pol., 30 (3), 193-219, 1983.
  • Głazek, J.: Paleokarts of Poland, in: Paleokarst. A systematic and regional review, Academia Prague, Elsevier Scien. Publ., 77- 105, 1989.
  • Gotowała, R.: Tektonika i wykształcenie strukturalne czwartorze¸du w rejonach Piaski i Buczyna-Chojny, in: Przewodnik I Sympozjum “Czwartorze¸d rejonu Bełchatowa”, 41-65, 1982.
  • Gotowała, R.: Zarys budowy struktualnej mezozoiku i trzeciorze¸du odkrywki Bełchato´w, in: Przewodnik II Sympozjum “Czwartorze¸d rejonu Bełchatowa”, 206-213, 1987.
  • Gotowała, R.: Model tektoniki rowu Kleszczowa - interpretacja danych z wykorzystaniem metod komputerowych. Materiały konferencyjne: Tektonika rowu Kleszczowa - stan badan´ i go´wne zadania w aspekcie eksploatacji go´rniczej, Bełchato´w, 20-21 paz´dziernika 1994, 91-103, 1994.
  • Gotowała, R.: Tektonika rowu Kleszczowa na tle geologii regionu Bełchatowa, Ph. D. thesis, Inst. of Geol. Sci. Univ. Wrocław, 1999.
  • Gotowała, R. and Hałuszczak, A.: Pozycja i gło´wne etapy młodoalpejskiego rozwoju rowu Kleszczowa w s´wietle badan´ mezostrukturalnych w odkrywce KWB “Bełchato´w” i numerycznej analizy wyniko´w wiercen´, in: Młodoalpejski ro´w Kleszczowa: rozwo´j i uwarunkowania w tektonice regionu. Odkrywka KWB Bełchato´w i obszar radomszczan´sko-wielun´sko-ło´dzki, Konferencja naukowa - Słok k. Bełchatowa 15-16 paz´dziernika 1999, 23-38, 1999.
  • Graniczny, M.: Bełchatowskie zagłe¸bie we¸glowe jako fotogeologiczny poligon testowy in: Przewodnik 52 Zjazdu PTG, Bełchato´w, 184-197, 1980.
  • Hakenberg, M.: Dependence of the thickness of Permian to Jurassic sediments in the Miecho´w Basin on major faults, Acta Geol. Pol., 30 (4), 471-482, 1980.
  • Hałuszczak, A.: Zarys budowy geologicznej czwartorze¸du w rejonach Piaski i Buczyna-Chojny, in: Przewodnik I Sympozjum “Czwartorze¸d rejonu Bełchatowa”, 14-35, 1982.
  • Hałuszczak, A.: Struktury tektoniczne w osadach nadwe¸glowych zachodniej cze¸s´ci odkrywki KWB “Bełchato´w”, Ph. D. thesis, Inst. of Geol. Sci. Univ., Wrocław, 1995.
  • Hałuszczak, A.: Struktury deformacyjne o cechach kontrakcyjnych w utworach trzeciorze¸dowych zachodniej cze¸s´ci odkrywki KWB “Bełchato´w” i problem ich genezy, in: Młodoalpejski ro´w Kleszczowa: rozwo´j i uwarunkowania w tektonice regionu. Odkrywka KWB Bełchato´w i obszar radomszczan´sko-wielun´skoło´dzki. Konferencja naukowa - Słok k. Bełchatowa 15-16 paz´dziernika 1999, 39-48, 1999.
  • Hałuszczak, A., Gotowała R., and Czarnecki, L.: Uskok Folwarku - przejawy tektoniki przesuwczej w zachodniej cze¸oeci odkrywki Bełchato´w, Przegla¸d Geologiczny, 43, 5, 409-411, 1995.
  • Karnkowski, P. H.: Elewacja radomszczan´ska w s´wietle geologicznej interpretacji zdje¸c´ satelitarnych, Prz. Geol., 28 (7), 413- 415, 1980.
  • Kossowski, L.: Budowa geologiczna złoz˙a we¸gla brunatnego Bełchato´w ze szczego´lnym uwzgle¸dnieniem tektoniki podłoz˙a, Go´rnictwo Odkrywkowe, 10-11, 336-344, 1974.
  • Krysiak, Z.: Rola mechanizmo´w tektonicznych w procesach powstawania zło´ z˙ siarki w Machowie, Przeg. Geol., 33, 458-460, 1985.
  • Krzyszkowski, D.: The tectonic deformation of quaternary deposits within the Kleszczo´w graben, Central Poland, Tectonophysics, 163, 285-287, 1989.
  • Krzyszkowski, D.: Czwartorze¸d rowu Kleszczowa, Litostratygrafia i tektonika, Studia Geograficzne 54, Wyd. Uniw, Wrocław, 1992.
  • Letouzey, J.: Cenozoic paleo-stress pattern in the Alpine Foreland and structural interpretation in a platform basin, Tectonophysics, 132 (1-3), 215-231, 1986.
  • Marek, S. (red.): Budowa geologiczna niecki warszawskiej (płockiej) i jej podłoz˙a, Prace Instytutu Geologicznego CIII, PIG, Warszawa, 1983.
  • Mogensen, T. E.: Triassic and Jurassic structural development along the Tornquist Zone, Denmark, Tectonophysics, 252 (1-4), 197- 220, 1995.
  • Mrozek, K.: Budowa geologiczna struktur wgłe¸bnych w południowej cze¸s´ci synklinorium ło´dzkiego, Wyd. Geol. Warszawa, 1975.
  • Oberc, J.: Budowa Geologiczna Polski, Tom IV, Tektonika, cz. 2, Wyd. Geol., Warszawa, 1972.
  • Oszczypko, N. and S´la¸czka, A.: The evolution of the Miocene basin in the Polish Outer Carpathians and their foreland, Geologicky Zbornik, Geologica Carpathica, 40 (1), 23-36, 1989.
  • Poz˙aryski, W.: Tektonika elewacji radomskowskiej, Rocz. PTG, 41, 169-178, 1971.
  • Poz˙aryski, W.: Elewacja radomszczan´ska, in: Budowa geologiczna Polski IV, Tektonika, cz. 1, Niz˙ Polski, Wyd. Geol., Warszawa, 322-329, 1974.
  • Poz˙aryski, W.: Waryscyjski etap platformowego rozwoju tektonicznego Europy s´rodkowej. Przegl. Geolo. 34, 117-126, 1986.
  • Poz˙aryski, W. and Dembowski, Z.: Mapa geologiczna Polski i krajo´w os´ciennych bez utworo´w kenozoicznych, mezozoicznych i permskich, Warszawa, 1984.
  • Poz˙aryski, W. and Tomczyk, H.: Schemat pionowego podziału tektonicznego Polski, Biull. 236 IG, v. II, Tectonic researches in Poland, 5-25, 1969.
  • Poz˙aryski, W., Tomczyk, H., and Brochwicz-Lewin´ski, W.: Tektonika paleozoiku podpermskiego obszaru warszawskiego, Przeg. Geol., 28 (2), 73-81, 1980.
  • Ratschbacher, L., Frisch, W., Linzer, H. G., and Merle, O.: Lateral extrusion in the Eastern Alps, Part 2: Structural Analysis, Tectonics, 10, 2, 257-271, 1991.
  • Ru¨hle, E. (red.): Mapa geologiczna Polski bez utworo´w kenozoicznych i kredowych 1:500 000, Warszawa, 1978.
  • Stuchlik, L., Szynkiewicz, A., Łan´cucka- S´rodoniowa, M., and Zastawniak, E.: Wyniki dotychczasowych badan´ paleobotanicznych trzeciorze¸dowych we¸gli brunatnych złoz˙a “Bełchato´w”, Acta Paleobotanica, 30 (1, 2), 259-305, 1990.
  • Stuchlik, L. and Szynkiewicz, A.: General geological situation and palynological investigations of the brown coal deposits, in: The 5th European Paleobotanical and Palynological Conference - Tertiary-Quaternary (Pleistocene) floras of Bełchato´w (Middle Poland) and several localities in south-western Poland, 6-11, 1998.
  • Trzepierczyn´ski, J.: Struktura podłoz˙a waryscyjskiego na po´łnoc od Go´rnos´la¸skiego Zagłe¸bia We¸glowego, Prz. Geol., 33 (8), 1985.
  • Trzepierczyn´ski, J.: Tektonika paleozoiku w strefie granicznej podłoz˙a monokliny przedsudeckiej i s´la¸sko-krakowskiej, Biul. Inst. Geol., 357, 61-98, 1987.
  • Wilczyn´ski, R.: Dotychczasowe wyniki badan´ podstawowych serii poznan´skiej w s´wietle geologiczno-inz˙ynierskich problemo´w prowadzenia robo´t go´rniczych w KWB Bełchato´w, Acta Uniw. Wratis., Pr. Geol. Miner., 26, Wrocław, 91-108, 1992.
  • Wysokin´ski, L. and Zapas´nik, T.: Poligenicznos´c´ tektonicznego rowu Bełchatowa, Technika Poszukiwan´ Geologicznych, 2, 2-6, 1984.
  • Ziegler, P. A., Cloetingh, S., and Van Wees, J. D.: Dynamics of intra-plate compressional deformation: the Alpine foreland and other examples, Tectonophysics, 252 (1-4), 7-59, 1995.
  • Znosko, J.: Outline of the Tectonics of Poland and the Problems of the Vistulicum and Variscicum against the Tectonics of Europe, Biul. Inst. Geol., v. 274, t.IV Z badan´ tektonicznych w Polsce, Warszawa, 7-38, 1974.
 • No related research data.
 • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article

Collected from