LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Tan, Tian Yuan (2016)
Publisher: Edizioni Ca'Foscari
Languages: English
Types: Part of book or chapter of book
Subjects: 8630, 2200
The 18th century marks a significant transitional period in the development of classical Chinese theater. It witnessed the decline of the yabu or ‘elegant drama’ (referring to Kun-style theater) and the rise of the huabu or ‘miscellaneous drama’ (also known as luantan, ‘cacophonous\ud strumming’, referring to all other styles of regional theater). It also signalled a shift of focus from the\ud page to the stage, with increasing attention given to the performance aspects of theater as opposed to drama as a form of literary composition. Jiang Shiquan (1725-1785) serves as an illuminating case study for our understanding of this transitional period. On the other hand, he was renowned as a\ud classical poet, a master of qu poetry, and the last major playwright in the Qing dynasty. Yet, on the other hand, one can see clearly in his works new trends and styles of writing responding to the rise of local theaters. Focusing on Jiang Shiquan’s works, this paper aims to explore the competing styles of qu poetry as well as the changing roles and self-perception of a playwright in 18th century China.
 • The results below are discovered through our pilot algorithms. Let us know how we are doing!

  • Aoki Masaru 青木正儿 (1947). Zhongguo wenxue gaishuo 中國文學概説. Translated by Sui Shusen 隋樹森. Taibei: Kaiming shuju.
  • Bai Haiying 白海英 (2007). «Minjian xiqu de zhongyao chuancheng: 'Ji - anghu shiba ben' kaoshi» 民間戲曲的重要傳承:“江湖十八本”考释, Zhongguo xiqu xueyuan xuebao 中國戲曲學院學報, 28 (3), pp. 39-45.
  • Campany, Robert Ford (2002). Ge, Hong. To Live As Long As Heaven and Earth: A Translation and Study of Ge Hong's Traditions of Divine Transcendents. Berkeley: University of California Press.
  • Chen, Liana (2009). «Ritual into Play: The Aesthetic Transformations of Qing Court Theatre» [PhD dissertation]. Stanford University.
  • Dai Jian 戴健 (2011). «Mingdai xiju zhong de 'ji Tang' xianxiang yu Tangshi chuanbo» 明代戏剧中的“集唐”现象与唐诗传播. Jianghai xuekan 江海学刊, vol. 4, pp. 197-201.
  • Ding Ruqin 丁汝芹 (1999). Qingdai neiting yanju shihua 清代内廷演劇史話. Beijing: Zijincheng chubanshe.
  • Ding Ruqin (2008). «Kangxi di yu xiqu» 康熙帝與戲曲. Zijincheng 紫禁城 161, pp. 184-195.
  • Du Guiping 杜桂萍 (2006). «Xiexin zhi zhi, zizhuan zhi yi, xiaopin zhi ge: Xu Xi Xiexin zaju de zhuanxing tezheng jiqi xiqushi yiyi» 寫心之旨·自傳之 意·小品之格-徐燨《寫心雜劇》的轉型特徵及其戲曲史意義. Nanjing shida xuebao (shehui kexue ban) 南京師大學報(社會科學版), 6, pp. 130-141.
  • Goldman, Andrea (2012). Opera and the City: The Politics of Culture in Beijing, 1770-1900. Stanford: Stanford University Press.
  • Hanshu 漢書 (1964). Compiled by Ban Gu 班固 (32-92). Beijing: Zhonghua shuju.
  • Hummel, Arthur W. [1943] (2002). Eminent Chinese of the Ch'ing Period (1644-1912). Washington, DC: US Government Printing Office. Repr.: Taipei: SMC Publishing INC.
  • Idema, Wilt (2000). «Performances on a Three-tiered Stage: Court Theatre during the Qianlong Era». In: Lutz Bieg, Erling von Mende and Martina Siebert (eds.), Ad Seres et Tungusos: Festschrift für Martin Gimm. Wiesbaden: Otto Harrosowitz.
  • Jiang Shiquan (1989). Linchuan meng 臨川夢. Annotated by Shao Haiqing 邵海清. Shanghai: Shanghai guji chubanshe.
  • Jiang Shiquan (1993). «Qingrong jushi xingnian lu» 清容居士行年錄. Zhongyatang ji jiaojian 忠雅堂集校箋, vol. 4. Shanghai: Shanghai guji chubanshe.
  • Jiang Shiquan (1810). Shengping rui 昇平瑞. In: Xijiang zhugu 西江祝嘏. Bibliothèque nationale de France (Chinois 4406).
  • Jiang Shiquan xiqu ji 蔣士銓戲曲集 (1993). Edited by Zhou Miaozhong 周妙 中. Beijing: Zhonghua shuju.
  • Lang Xiuhua 郎秀華 (2001). Zhongguo gudai diwang yu liyuan shihua 中國 古代帝王與梨園史話. Beijing: Zhongguo lüyou chubanshe.
  • Li Mark, Lindy (2009). «Kunqu in Yangzhou: Then and Now». In: Lucie Olivová and Vibeke Børdahl (eds), Lifestyle and Entertainment in Yangzhou. Copenhagen: NIAS Press, pp. 225-244.
  • Li Tiaoyuan (1980). «Yucun quhua xu» 雨村曲話序 and «Juhua xu» 劇話序. Zhongguo gudian xiqu lunzhu jicheng 中國古典戲曲論著集成, vol. 8. Beijing: Zhongguo xiju chubanshe, pp. 5, 35.
  • Li Xu 李詡 (1982). Jie'an laoren manbi 戒庵老人漫筆. Beijing: Zhonghua shuju.
  • Liao Ben 廖奔, Liu Yanjun 劉彥君 (2003). Zhongguo xiqu fazhan shi 中國戲曲 發展史, vol. 4. Taiyuan: Shanxi jiaoyu chubanshe.
  • Lin Yeqing 林葉青 (2002). Qing zhongye xiqu jia sanlun 清中葉戲曲家散論. Nanjing: Jiangsu guji chubanshe.
  • Lu Wei 陸煒 (1986). «Zhongguo xiju guannian de lishi yanjin» 中國戲劇觀 念的歷史演進. In: Xiju yishu 戲劇藝術, vol. 1, pp. 21-28.
  • Mackerras, Colin (2009). «Yangzhou Local Theatre in the Second Half of the Qing». In: Lucie Olivová and Vibeke Børdahl (eds), Lifestyle and Entertainment in Yangzhou. Copenhagen: NIAS Press, pp. 207-224.
  • Quan Tangshi (zengding ben) 全唐詩(增訂本)(1999). Beijing: Zhonghua shuju.
  • Shangguan Tao 上官濤 (2003). «Yin su ru ya: shilun Jiang Shiquan huaya shiqi de xiqu chuangzuo» 引俗入雅: 試論蔣士銓花雅時期的戲曲創作, Yishu baijia 藝術百家, 1, pp. 44-48.
  • Shang Wei (2010). «The literati era and its demise (1723-1840)». The Cambridge History of Chinese Literature, vol.2. Edited by Kang-I Sun Chang and Stephen Owen. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 245- 342.
  • Siku quanshu zongmu 四庫全書總目 (1983). Edited by Yong Rong 永瑢 et al. Beijing: Zhonghua shuju.
  • Taiping guangji 太平廣記 (1961). Edited by Li Fang 李昉. Beijing: Zhonghua shuju.
  • Tian Yuan Tan (2010). «Emerging from Anonymity: The First Generation of Writers of Songs and Drama in Mid-Ming Nanjing». T'oung Pao, 96, pp. 125-164.
  • Tseng Yong-yih 曾永義 (1993). «Mingdai diwang yu xiqu» 明代帝王與戲曲. Wenshizhe xuebao 文史哲學報, 40, pp. 1-23.
  • Tseng Yong-yih (2007). «Bangzi qiang xintan» 梆子腔新探. Zhongguo wenzhe yanjiu jikan 中國文哲研究集刊, vol. 30, pp. 143-178.
  • Wang Ayling (2003). «Si qing hua gong: Qingdai juzuojia zhi ziwo xuxie yu qi xiju zhanyan» 私情化公: 清代劇作家之自我敘寫與其戲劇展演. Edited by Hsiung Ping-chen 熊秉真 et al. Yu yan mi zhang: Zhongguo lishi wenhua zhong de “si” yu “qing”: siqing pian 欲掩彌彰: 中國歷史文化中的“私”與“情”: 私情篇. Taipei: Hanxue yanjiu zhongxin, pp. 81-157.
  • Wang Yongkuan 王永寬 (2008). «Qingdai xiqu de yasu bingcun yu hubu» 清代戲曲的雅俗並存與互補. Dongnan daxue xuebao (zhexue shehui kexue ban) 東南大學學報(哲學社會科學版), 10 (3), pp. 86-92.
  • William H. Nienhauser, Jr., et al. (eds.) (1986). The Indiana Companion to Traditional Chinese Literature, vol. 1. Bloomington: Indiana University Press.
  • Wu Shuyin 吳書蔭 (ed.) (2004). Suizhong Wushi chaoben gaoben xiqu congkan 綏中吳氏抄本稿本戲曲叢刊, vol. 24. Beijing: Xueyuan chubanshe.
  • Xu Guohua 徐國華 (2010). Jiang Shiquan yanjiu 蔣士銓研究. Shanghai: Shanghai guji chubanshe.
  • Xu Fuming 徐扶明 (1987). Mudan ting yanjiu ziliao kaoshi 牡丹亭研究资料考 释. Shanghai: Shanghai guji chubanshe.
  • Yang Liping 楊麗萍 et al. (eds.) (2011). Henan sheng guojia ji fei wuzhi wenhua yichan tulu 河南省國家級非物質文化遺產圖錄. Zhengzhou: Henan renmin chubanshe.
  • Yao Shuyi 么書儀 (2005). «Qianlong huangdi yu xiqu» 乾隆皇帝與戲曲. Zijincheng 133, pp. 80-91.
  • Yao Shuyi (2001). «Xitaihou shida de 'neiting gongfeng'» 西太后時代的'内庭 供奉'. Xungen 尋根, 3, pp. 88-95.
  • Ye Xiaoqing (2012). Ascendant Peace in the Four Seas: Drama and the Qing Imperial Court. Hong Kong: The Chinese University of Hong Kong.
  • Zheng Wenpei 鄭文佩 (1997). «Qingdai diwang yu xiqu yanjiu» 清代帝王與 戲曲研究. [MA thesis]. National Taiwan University.
  • Zhongguo Quxue da cidian 中國曲學大辭典 (1997). Edited by Qi Senhua 齊森 華, Chen Duo 陳多 and Ye Changhai 葉長海. Hangzhou: Zhejiang jiaoyu chubanshe.
  • Zhu Jiajin 朱家溍; Ding, Ruqin (2007). Qingdai neiting yanju shimokao 清 代内朝廷演劇始末考. Beijing: Zhongguo shudian.
  • Zong Tinghu 宗廷虎; Li Jinling 李金苓 (2009). Zhongguo jiju shi 中國集句史. Ji'nan: Shandong wenyi chubanshe.
 • No related research data.
 • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article