LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Kidd, S. (2007)
Publisher: University of Glasgow
Languages: English
Types: Part of book or chapter of book
Subjects: PB1501
Seo an sealladh a gheibh sinn air beatha an Oll. Urr. Tormoid MhicLeòid ann an 1845 a rèir eachdraidh a bheatha; dealbh de dh’fhear dhan tigeadh Gàidheil Ghlaschu ’s iad ann an èiginn ann am baile coimheach fada bhon dachaighean air a’ Ghàidhealtachd. ’S ann air sàilleabh a choibhneis agus a ghnìomhan às leth a luchd-dùthcha a choisinn e an t-ainm ‘Caraid nan Gàidheil’, ainm a tha againn air fhathast san latha-an-diugh, cha mhòr ceud bliadhna gu leth as dèidh a bhàis. B’ esan fear de na Gàidheil a b’ ainmeile san naoidheamh linn deug, fear a bha an sàs ann an iomadh iomairt a bhuin ri muinntir a dhùthaich fhèin: a’ frithealadh Gàidheil Ghlaschu; a’ cruinneachadh airgid airson nan Gàidheal aig àm nan gort; a’ sgaoileadh foghlaim air a’ Ghàidhealtachd; a’ stèidheachadh irisean Gàidhlig agus a’ sgrìobhadh rosg Gàidhlig.
 • The results below are discovered through our pilot algorithms. Let us know how we are doing!

  • MacCurdy, E. 1950.'“Caraid nan Gaidheal”', TGSI 39/40 (1942-50): 229-42
  • Mac Eachaidh, T. 2002. 'Caraid nan Gàidheal as discerned through the pages of An Teachdaire Gaelach, 1829-31', ann an Rannsachadh na Gàidhlig 2000 C. Ó Baoill & N. R. McGuire, (deas.) (Obar Dheathain: An Clò Gaidhealach), dd 141-47
  • MacNeill, N. 1892. The Literature of the Highlanders: a History of Gaelic Literature from the Earliest Times to the Present Day (Inverness: John Noble)
  • MacLean, D. 1915. Typographia Scoto-Gadelica or books printed in the Gaelic of Scotland from the year 1567 to the year 1914 (Edinburgh: John Grant)
  • MacLeod, D. J. 1977. 'Gaelic Prose', Transactions of the Gaelic Society of Inverness Vol. 49 (1974-76): 198-230
  • MacLeod, J. N. 1898. Memorials of the Rev. Norman MacLeod (Senr) D.D. (Edinburgh: David Douglas)
  • MacLeod, N. 1899 [1867]. Caraid nan Gaidheal (The Friend of the Gael): A Choice Selection of the Gaelic Writings of the Late Norman MacLeod, deas. A. Clerk (Edinburgh: Norman MacLeod)
  • MacLeod T. 1834. Leabhar nan Cnoc: comh-chruinneachadh do nithibh sean agus nuadh : airson oilean agus leas nan Gàidheal (Greenock: Neill and Fraser)
  • Ó Baoill, C. 1981. 'Norman MacLeod, Cara na nGael', Scottish Gaelic Studies 13 Pt II: 159-68
  • Paton, D. 2006. The Clergy and the Clearances. The Church and the Highland Crisis 1790-1850 (Edinburgh: John Donald)
  • PP 1841: Parliamentary Papers Report of the Select Committee appointed to inquire into the Condition of the Population of the Highlands and Islands, 1841, VI.
  • Thornber, I. (ed.). 2002. Morvern: A Highland Parish (Edinburgh: Birlinn)
 • No related research data.
 • No similar publications.

Share - Bookmark

Download from

Cite this article