LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Roberts, Llion Pryderi
Languages: English
Types: Doctoral thesis
Subjects: PN0441, PN
Bwriad y traethawd hwn yw trafod agweddau ar gofiannau pregethwyr y bedwaredd ganrif ar bymtheg yng ngoleuni rhai syniadau a thrafodaethau dylanwadol diweddar ym maes lien bywyd (life-writing). Prif bwyslais y traethawd fydd dadansoddi'r berthynas ganolog ddeongliadol a chreadigol rhwng y cofiannydd Owen Thomas, Lerpwl a'i wrthrychau John Jones, Tal-y-sarn a Henry Rees - coflannau a ystyrir ymysg goreuon y genre. Yn y bennod gyntaf, asrudir y berthynas rhwng y prif ddylanwadau llenyddol a fii'n sail i'r cofiant, a hynny yng nghyd-destun amcan hyfforddiadol neu ddidactig y ffurf o gynnig portread o wrthrych sy'n esiampl o bregethwr duwiol a diwyd. Arwain hyn at ail ran y bennod, lie cynigir gorolwg ar y prif ddatblygiadau a fu ar y ffiirf yn ystod y ganrif. Y mae'r ail bennod yn adeiladu ar y bennod gyntaf, drwy fanylu ar gysylltiad Owen Thomas gyda'r traddodiad cofiannol Cymraeg. Cynigir dadansoddiad o'i seiliau cofiannol a'i brosesau creadigol, onid hunangofiannol, fel awdur yng nghyd-destun ei berthynas ddeongliadol a'i wrthrych - nodwedd arwyddocaol o theori hunan/gofiannaeth. Yn y drydedd bennod, amcenir at ddadansoddi cofiant enwog Owen Thomas i'r pregethwr nerthol John Jones, Tal-y-sarn (1874). Hyderir y bydd y drafodaeth ym mhenodau 1 a 2 yn goleuo'r ymdriniaeth a phortread ymwybodol, bwriadol a chreadigol Owen Thomas o'i wrthrych. Yma, cyflwynir trafodaeth ar y berthynas rhwng y cofiannydd a'i wrthrych nodedig, a'i gynulleidfa darged benodol, ac ystyried cysylltiad y cofiant nodedig hwn a'r traddodiad cofiannol Cymraeg. Y mae'r bedwaredd bennod yn cyflwyno ymdriniaeth fanwl ag ail gofiant Owen Thomas, sef Cofianty Parchedig Henry Rees (1890). Canolbwyntir unwaith eto ar ddehongli portread creadigol y cofiannydd o'i wrthrych, gan ystyried perthynas y gwahanol gyd-destunau a gyflwyna, a'u cyswllt gyda ffurfiau hunangofiannol penodol, megis yr atgof neu'r llythyr. Yn olaf, cyflwynir diweddglo byr ar ddiwedd y traethawd sy'n myfyrio ar gasgliadau'r ymchwil.
 • The results below are discovered through our pilot algorithms. Let us know how we are doing!

  • (1979), 'Daearu'r angylion: sylwadau ar ferched mewn llenyddiaeth, 1860- 1900', yn WILLIAMS, J. E. Caerwyn (gol.), Ysgrifau BeirniadolXI, tt. 191-226.
  • (1981), Ffydd ac Argyfwng Cenedl: Hanes Crefyddyng Nghymru, 1890-1914: Cyfrol 1 (Abertawe: Tŷ John Penry).
  • --------- (1981), 'Awr machlud y pregethwr mawr', yn idem, Ffydd ac Argyfwng Cenedl: Hanes C refyddyng Nghymm, 1890-1914: Cyfrol 1 (Abertawe: Tŷ John Penry), tt. 154-71.
  • (1982), Ffydd ac Argyfwng Cenedl: Hanes Crefyddyng Nghymru, 1890-1914: Cyfrol 2 (Abertawe: Tŷ John Penry).
  • --------- (1987), Saunders Lewis a Williams Pantycelyn (Abertawe: Coleg Prifysgol Abertawe).
  • (1998), 'Athrawiaeth y cyfamodau', yn MORGAN, D. Densil (gol.), Grymy Gair a F flam y Ffydd: Ysgrifau ar Hanes Crefyddyng Nghymru (Bangor: Canolfan Uwchefrydiau Creíydd yng Nghymru, Prifysgol Cymru, Bangor), tt.9-16.
  • (1998), 'Awr anterth Efengyliaeth yng Nghymru 1800-1850', yn MORGAN, D. Densil (gol.), Giym y Gair a Fflam y Ffydd: Ysgrifau ar Hanes Crefyddyng Nghymm (Bangor: Canolfan Uwchefrydiau Crefydd yng Nghymru, Prifysgol Cymru, Bangor), tt.285-308.
  • --------- (1998), 'Cewri ar eu gliniau: agweddau ar dduwioldeb y Piwritaniaid', yn MORGAN, D. Densil (gol.), Giym y Gair a F flam y Ffydd: Ysgrifau ar Hanes Crefyddyng Nghymru (Bangor: Canolfan Uwchefrydiau Crefydd yng Nghymru, Prifysgol Cymru, Bangor), tt. 17-50.
  • (1998), 'Eglwys Loegr a 'r saint, 1660-88', yn MORGAN, D. Densil (gol.), Giym y Gair a Fflam y Ffydd: Ysgrifau ar Hanes Crefyddyng Nghymm (Bangor: Canolfan Uwchefrydiau Crefydd yng Nghymru, Prifysgol Cymru, Bangor), tt.91-112.
  • (1998), 'Gwilym Hiraethog (1802-83)', yn MORGAN, D. Densil (gol.), Grym y Gair a Fflam y Ffydd: Ysgrifau ar Hanes Crefyddyng Nghymm (Bangor: Canolfan Uwchefrydiau Crefydd yng Nghymru, Prifysgol Cymru, Bangor), tt. 183-93.
  • (1998), 'John Jones, Tal-y-sarn (1797-1857)', yn MORGAN, D. Densil (gol.), Grym y Gair a Fflam y Ffydd: Ysgrifau ar Hanes Crefyddyng Nghymru (Bangor: Canolfan Uwchefrydiau Crefydd yng Nghymru, Prifysgol Cymru, Bangor), tt. 170-82.
  • (1999), 'Ymneilltuaeth a 'r iaith Gymraeg yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg', yn JENKINS, Geraint H. (gol.), 'Gwnewch Bopethyn Gymraeg' Yr Iaith Gymraeg a 'i Pheuoedd, 1801-1911 (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru), tt.229-50.
  • JONES, Robert (1958) [1820], D iych y r Amseroedd, gol. ASHTON, G. M. (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru).
  • JONES, Robert Ambrose (Emrys ap Iwan) (1942), 'Y cwrdd gweddi', yn LLOYD, D. Myrddin (gol.), Detholiad o Erthyglau a Llythyrau Emrys ap Iwan III: Crefyddol (Aberystwyth: Y Clwb Llyffau Cymreig), tt.73-9.
  • JONES, Rosemary (1999), “ 'Sfferau ar wahân”?: menywod, iaith a pharchusrwydd yng Nghymru'r Oes Victoria', yn JENKINS, Geraint H. (gol.), 'Gwnewch Bopethyn Gymraeg': Yr Iaith Gymraeg a 'i Pheuoedd, 1801-1911 (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru), tt. 175-205.
  • JONES, T. Ellis (1936), 'Ffẁleriaeth yng Nghymru', Trafodion Cymdeithas Hanes Bedyddwyr Cymru, 2-49.
  • JONES, T. Gwynn (1913), Cofiant Thomas Gee (Dinbych: Gee).
  • (1978) [1912], Em iys ap Iwan. Dysgawdr, Llenor, Cenedlgarwr: Cofiant (arg. newydd; Abertawe: Hughes).
  • JONES, T. M. (1908), Cofiant y Parch. Roger Edwards, Yr Wyddgrug, yn cynnwys ei waith dyddoroì 'Y Tri Brawd a 'u Teuluoedd' (Gwrecsam: Hughes a'i fab).
  • JONES, Thomas (1788), M ancnad ar Anne Pariy, o Fryn M ilanym mhlwyf Llanrhaìadr, sir Ddimbych (Gwrecsam: R. Marsh).
  • ---------- (1791), Marwnad mewn c ô f am y Parchedig Daniel Rowlands...hefyd am y Parchedig William W illiams...acyn ddiweddaf, am DafyddM oiys (Gwrecsam, R. Marsh).
  • ---------- (1800), Geiriadur Saesonaeg a Chymraeg: an English and Welsh Dictionajy (Caerlleon: W. C. Jones).
  • ---------- (1806), D iych Athrawiaethol: yn dangos Arminiaeth a Chalfinistiaeth, mewn ffordd o ymddiddan rhwng dau gyfaill, Holydd ac Atebydd (Bala: R. Saunderson).
  • (1979), 'Y cofíannydd', yn idem, Pregethwr y Bobl: Bywyd a Gwaith Dr Owen Thomas (Lerpwl a Phontypridd: Cyhoeddiadau Modem Cymreig), tt.207-45.
  • ROBERTS, G. T. (1957), 'John Jones Tal-y-sam (1796-1857)', Trafodion Cymdeithas Hanes Sir Gaernarfon, 18, 89-91.
 • No related research data.
 • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article