LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Wheeler, Max W (2012)
Publisher: Acadèmia Valenciana de la Llengua
Languages: English
Types: Part of book or chapter of book
Subjects: PC3801
El text del Llibre dels fets manifesta un alt grau de variació morfològica (com ho fan molts altres textos medievals). Prenem aquesta variació com a punt de partida per explorar fenòmens d’interès en l’evolució de la morfologia verbal que hem observat a través del corpus CICA, oferint alguna interpretació de les freqüències relatives en el LF. També prenem en consideració elements de variació entre el manuscrit més antic H (1343) i el segon ms. del segle XV, el ms. C (1380). Els temes investigats són: 1. afixos innovats: el passat perfectiu en -r-, el passat perfectiu perifràstic, la desinència de la\ud segona persona del plural en l’indicatiu i subjuntiu (-ts ~ -u), i en l’imperatiu (-t ~ -ts); 2. els radicals velaritzats (a) en el «morfoma L» (1SG del present d’indicatiu més tot el present de subjuntiu), i (b) en el «morfoma PiTA» (‘pretèrit i temps afins’); 3. altres canvis en el «morfoma PiTA»: el reemplaçament de les formes «fortes» (rizotòniques)per les «febles» (arrizotòniques), i el retrocés dels radicals terminats en sibilant; 4. futur\ud i condicional: (a) formes sincopades en la conjugació III (p.e. partrà), (b) futur i condicional partit (conseylar-vos-hia) en contra del model amb clítics posposats \ud (conseylaria-vos); 5. infinitiu: retrocés de -er tònic, i trasllat de conjugació II a III
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Download from

Cite this article