LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Özdemir, Kemal (2017)
Publisher: Abdullah KALDIRIM
Languages: Turkish
Types: Article
Subjects: okuma ve yazma,öğretim yöntemleri,birinci sınıf
Bu çalışma, ilkokul birinci sınıfı okutan öğretmenlerin ilk okuma ve yazma öğretiminde sınıf içi uygulamalara yönelik görüşlerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerden temel nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Temel nitel araştırmalar, bütün alanlarda kullanılmakla birlikte yaygın olarak eğitim bilimleri araştırmalarında kullanılmaktadır. Çalışmanın amacı doğrultusunda öğretmenlerin, okuma ve yazma öğretimi süreci sınıf içi uygulamalarına yönelik görüşleri ele alınmıştır. Araştırmada veriler Kütahya ili merkez ilçe ve köylerinde görevli, birinci sınıfı okutan seksen altı (86) öğretmenden yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre öğretmenler, okuma ve yazma öğretiminde sınıf içi uygulamalarda sesi tanıtma, hissettirme ve sonrasında yazma çalışmaları yaptıklarını ve yazdırma çalışmalarının sesin öğretimi açısından bir yöntem olmakla birlikte pekiştireç olarak da kullandıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca öğretmenler okuma yazma öğretirken teknoloji kullanımına, sesle ilgili oyun, hikâye ve gösterilere yer verdiklerini, sesi tanıtma, sesi hissettirmek için görsel araçlar kullandıklarını ve sesin sembolünün yazımını göstermede teknolojiden yararlandıklarını da belirtmişlerdir.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article