LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Havlena, Tomáš (2015)
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Languages: Czech
Types: Unknown
Subjects: conveyor, grain transport, napínací zařízení, gravitation discharge, vertical bucket elevator, korečkový dopravník, odstředivé vyprazdňování, power, transport of material, gearmotor, svislá doprava, koreček, chain, převodový elektromotor, pás, dopravník, doprava obilí, centrifugal discharging, belt, řetěz, tensioning device, korečkový elevátor, bucket elevator, bucket, svislý korečkový elevátor, obilovina, cereal, pohon, gravitační vyprazdňování, doprava materiálu, funkční výpočet, vertical transport, drive
Cílem této bakalářské práce je návrh svislého korečkového elevátoru, který má sloužit k dopravě obilovin s dopravní výškou 19 m a dopravovaným množstvím 100 t/hod. Práce se skládá z popisu korečkového elevátoru a jeho hlavních částí, zmiňující se v úvodní rešerši. Tato práce je zaměřena na funkční a kapacitní výpočet, určení pohonu a napínacího zařízení. Další výpočet je kontrolní, skládající se z pevnostní kontroly hnacího hřídele, výpočtu pera, životnosti ložisek a výpočtu napínacího zařízení. K práci je přiložena výkresová dokumentace dle zadání. The aim of this thesis is a design of a vertical bucket elevator which is to be used to transport cereal. The transport height is nineteen meters and transport capacity one hundred tons per hour. This thesis consists of a description of the vertical bucket elevator and its main parts which are mentioned in the introductory list. The thesis deals with functional and capacitive calculations, determining a drive and a tensioning device. Another calculation has the function of control a drive shaft, calculation of spring, lifespan of bearings and a calculation of the tensioning device. In addition, there is a design study according to the assignment. A
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article