LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
DOĞAN, MESUT (2013)
Publisher: Marmara Üniversitesi
Journal: Marmara Geographical Review
Languages: Turkish
Types: Article
Subjects: Türkiye, nüfus, nüfus politikası, sosyo-ekonomik gelişme
ÖZET:Dünya nüfusunun hızlı bir şekilde artması, bir yandan sınırlı doğal kaynakları tüketmekte, diğer yandan ise; siyasi, askeri, beslenme ve işgücü gibi sebeplerden dolayı ülkeler için önemli olmaya devam etmektedir.1900’lü yılların ikinci yarısına kadar ülkeler, nüfusun sayısal olarak fazlalığını özellikle savunma bakımından güçlü olmak için gerekli ve yeterli bir faktör olarak görüyorlardı. Ancak günümüzde nüfusun sayısal fazlalığından çok, nitelikleri üzerinde durulmaktadır. Sosyo-ekonomik faaliyetlerle birlikte nüfus miktarı ve özellikleri ile ülkelerin kalkınmaları ve gelişmişlik düzeyleri arasında ilişki kurulmaktadır. Günümüzde ülkeler aşırı nüfus artışının sorun yaratması ve buna karşı önlem alınması gerektiğinden çeşitli nüfus politikaları uygulamaktadır. Bu politikalar ülkelerin iktisadi, siyasi, eğitim ve kültürel özelliklerine göre farklılıklar göstermektedir. Bu çalışmamızda Türkiye’de ilk resmi nüfus sayımının yapıldığı1927’den günümüze kadar uygulanan nüfus politikaları ve bunların beşeri coğrafya açısından değerlendirilmeleri ele alınmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Türkiye, nüfus, nüfus politikası, sosyo-ekonomik gelişmeABSTRACT: Rapidly increasing global population uses up our limited natural resources, while such an increase continues to be of great importance for political, military, nutritional and labor reasons. Until the second half of the 1900s, overpopulation was regarded as a necessary aspect especially for national defense. However, it is quality not quantity that matters today. There is observed a relationship between development level of a country and quantity and characteristics of the population along with socioeconomic activities. Present countries implement various policies to sort out overpopulation-induced problems. These policies vary according to economic, political, educational and cultural characteristics of countries. The current study discusses the population policies from 1927 – when the first official census was conducted – to the present in terms of human geography. Keywords: Turkey, population, population policy, socioeconomic development
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article