LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Aydın, Harun; Kartal, Hülya (2017)
Publisher: Abdullah KALDIRIM
Languages: Turkish
Types: Article
Subjects: Hizmetiçi Eğitim,İlkokul 1. Sınıf,İlkokuma-Yazma,İlkokuma-Yazma Öğretiminde Karşılaşılan Güçlükler,Ses Temelli Cümle Yöntemi
Buaraştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin ‘Ses Temelli Cümle Yöntemi’ ileokuma-yazma öğretiminde karşılaştıkları güçlüklerin belirlenmesi ve bugüçlüklerin hizmetiçi eğitim yoluyla giderilmesidir. Çalışma, karma desenaraştırmadır. Araştırmada 2 farklı grup ile çalışılmıştır. İlk önce birincigruptaki Bursa İli İnegöl İlçesinde 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 1. sınıfokutan ve bir sonraki eğitim-öğretim yılında 1.sınıf okutacak olan farklısosyoekonomik düzeydeki 12 merkez ilkokulunda görev yapan 136 öğretmene anketuygulanmış, bu anketlerden 100’ü değerlendirmeye alınmış ve öğretmenlerinokuma-yazma öğretiminde karşılaştıkları güçlükler belirlenmiştir. Daha sonra,34 öğretmene seminer döneminde hizmetiçi eğitim verilmiştir. Son olarak eğitimekatılan 34 sınıf öğretmeninden bir sonraki yıl 1. sınıf düzeyinde derse giren14 sınıf öğretmenine anket tekrar uygulanmıştır. Böylece aradan geçen süredehizmetiçi eğitimin etkisinin kalıcılığı belirlenmiştir. Hizmetiçi eğitimsonrasında ise eğitimi alan grubun cevaplarındaki doğruluk oranının arttığıgörülmüştür. Anketin tekrar uygulandığı üçüncü grubun cevaplarındaki doğrulukoranlarının azalması, hizmetiçi eğitimde öğrenilenlerin unutulabileceğini vehizmetiçi eğitimin sürekliliğinin bir gereksinim olduğunu göstermiştir.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article