LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Cechlová, Kateřina; Pullmanová, Monika (2010)
Publisher: Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta
Languages: English
Types: Article
Subjects: adsorbent, heavy metals, agriculture waste, sorption kinetics, isotherms
The use of sorption technology for the removal of contaminants of waste streams is favorable when biological treatments are not applicable. Utilization of agricultural waste for sorption is one of the alternative technologies for cleaning of industrial wastewaters. This part of the utilization of industrial wastes for wastewater treatment project aims to investigate the use of bean-pods Phasoleus vulgaris L and plum nuts Prunus cerasifera – myrobalan as a sorbent, verify the chemical and thermal activation of the sorbent and investigate the sorption of Cd, Cr, Pb and Zn from syntheticaly prepared waste water. Technologie adsorpce kontaminantů z vodného prostředí se využívá převážně tam, kde nelze využít jejich biologického čištění. Využití zemědělského odpadu je jednou z možných alternativ čištění průmyslových odpadních vod. Zde budou prezentovány dílčí výsledky projektu, který se zabývá využitím fazolového lusku Phasoleus vulgaris L a pecky švestky Prunus cerasifera - myrobalan jako sorbentu pro sorpci Cd, Cr, Pb a Zn z modelových roztoků, při různorodé modifikaci jejich chemické úpravy.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article