LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Homola, Vladimír (2010)
Publisher: Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta
Languages: English
Types: Article
Subjects: geoinformatics, ellipsoid, elliptic integral, geographical coordinates, distance
The article is the introductory study for one of the fundamental geo-informatics operations - the reciprocal position calculation of Earth localities. It is known that, in general, this calculation leads up to an elliptic integral calculation. In a computer environment, the algorithms are determined by data storage precision. Furthermore, repeated calculation with numerous data results in deceleration of all the applications. In special cases, the accurate application of ellipsoidal trigonometry can be replaced by a procedure that is more elementary. This study discusses some of these procedures and demonstrates their application in a given task. Článek je přípravnou studií pro jednu ze základních operací v geoinformatice - zjišťování vzájemné polohy míst na zemském povrchu. Jak známo, obecně vedou výpočty k výpočtu eliptických integrálů. Algoritmy realizované v počítačovém prostředí jsou však determinovány přesností uložení dat, opakované výpočty na značném množství dat navíc neúměrně zpomalují aplikaci. V některých specielních případech však lze nahradit doslovnou aplikaci elipsoidální trigonometrie jednoduššími postupy. Článek některé z nich diskutuje a odůvodňuje jejich použití v konkrétní úloze.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article