LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Leppälä, Susanna (2014)
Publisher: Vaasan ammattikorkeakoulu
Languages: Finnish
Types: Bachelor thesis
Subjects: matkatoimistot, palvelut, matkustaminen, liike-elämä, teemahaastattelut, resebyråer, service, resande, affärsliv, temaintervjuer
Tässä tutkimuksessa perehdytetään liikematkailuun ja sen erityispiirteisiin matkatoimistopalvelujen näkökulmasta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia matkatoimistopalvelujen ja liikematkailun kohtaamista erityisesti palvelujen käyttäjien näkökulmasta. Mitä liikematkustuksen varaajat todella arvostavat liikematkatoimiston palveluissa ja miten liikematkustuspalveluiden tulisi kehittyä jotta ne vastaisivat tulevaisuuden liikematkustajien tarpeita? Teoriaosuus koostuu liikematkailun, palvelujen ja matkatoimistopalvelujen kokonaisuuksista. Tutkimuksen empiirinen osio toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena ja tutkimusmenetelmäksi valittiin teemahaastattelut. Tutkimustulokset koostuvat kuuden eri vaasalaisen yritysten matkatoimistopalvelujen varaajien ja yrityksen liikematkailun vastaavien henkilöiden haastatteluista. Tuloksissa korostui matkanvarauksen avaintekijöitä kuten helppouden ja ammattitaidon merkityksellisyys sekä yrityksen kustannustekijät. Tutkimus osoitti että liikematkatoimiston henkilökohtaisia palveluja tullaan tarvitsemaan yhä tulevaisuudessa mutta niiden roolin koettiin muuttuvan ja kehittyvän. Avainasemassa matkatoimistojen muutoksessa nähtiin palvelutuotteiden kehittäminen entistä asiakaslähtöisemmiksi sekä teknologisen edistyksen hyödyntäminen palveluissa. The aim of this thesis was to examine business travel and the industry’s future prospects. The aim was to research travel agency services and business travel needs and how they are met in Vaasa. The aim was to find out what the business service users really need and appreciate in the service of business travel agencies and how the services should be developed for the future. The theoretical study consists of three main aspects which are business travel, service features and travel agency services. These three areas clarify the main issues and terms of this research, for example, business travel characteristics and the service dimensions of the travel agencies. The research method used was qualitative and the research material was collected through theme interviews. The interviews were carried out among travel managers and travel service users in six different companies in the Vaasa region. The results emphasize that the most significant features of the travel agencies services are convince and proficiency as well as the cost factors. The research showed that the business travel services are needed also in the future but the role of the travel agencies is changing. The conclusion was that the key factors in the change are the development of the service products and the customer knowledge. Also, technological development seems to be the way in the future.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Download from

Cite this article

Collected from