LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Osterjärvi, Patrik (2016)
Publisher: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Languages: Finnish
Types: Bachelor thesis
Subjects:
Insinöörityö tehtiin Volvo Finland Ab:n toimeksiantoja. Työssä käsitellään raskaan kaluston renkaita ja niiden erilaisia ominaisuuksia. Toimeksiantajan puolelta tarkoituksena oli selvittää keinoja, joilla asiakkaille voidaan tarjota Volvon uutta rengashuoltokonseptia, ja mitä asioita palvelun tarjoamisessa on otettava huomioon. Työssä on esitelty raskaan kaluston rengaskustannuksia ja rengashuollon toimenpiteet, joilla voidaan saavuttaa renkailla suurempi kilometrisuorite ja/tai saavuttaa pienempi polttoaineenkulutus. Raskaan kaluston käyttötarkoitus vaikuttaa olennaisesti valittavaan rengastyyppiin. Tästä syystä henkilön, joka myy kalustoon tarvittavat renkaat tai tekee rengasvalinnan, on oltava tietoinen renkaiden erilaisista ominaisuuksista ja niiden soveltuvuudesta eri käyttötarkoituksiin. Työssä esitellään erilaisia raskaan kaluston rengastyyppejä ja renkaiden ominaisuuksia. Lisäksi tarkastellaan niiden vaikutusta renkaan toimintaan, kestävyyteen ja poltto-aineenkulutukseen sekä kustannuksiin, joita renkaat aiheuttavat kuljetusyrityksille. Volvo Finland Ab on avaamassa kesällä 2016 uutta toimipistettä Vantaalle ja korjaamolle on tulossa uudet rengaslaitteet. Työssä on kuvattu laitteiden toimintaa ja käyty läpi Volvon tämänhetkisiä tietojärjestelmiä. Lisäksi on tarkasteltu sitä, miten järjestelmiä pitäisi kehittää, jotta rengashuolto on helposti hallinnoitavissa järjestelmissä. Kuljetusyrityksille tehtiin kysely, jotta ymmärrettäisiin, kuinka ne teettävät rengastarkastukset. Rengaspalveluiden tarjoamisesta on tehty sisäinen prosessikuvaus ja kuvattu, kuinka rengashuolto tulisi sisällyttää ajoneuvon huoltosuunnitelmaan. Lisäksi on eroteltu, kuinka GDS-toiminnanohjausjärjestelmää tulisi kehittää, jotta työmääräykset tulevat tehtyä oikein. The objective of this Bachelor’s thesis was find out how Volvo operates the company’s new tyre service concept and what issues must be taken care of to make the process and customer service successful. The type of transportation determines the choice of tyres. For this reason, customer service advisors and customers must be aware of the different types of tyres and their features. The first goal was to research different types of tyres for trucks and busses. Secondly, the goal was to analyze the different features of tyres, and their effects on the fuel consumption, the mileage and costs for transport companies. The thesis also describes the tyre expenditures of trucks and busses and tyre maintenance procedures in order to achieve longer driving distances and smaller fuel consumption. Volvo Finland Ab will open a new workshop in Vantaa in 2016. The new tyre process will be started there with new tyre equipment and tools. In this thesis, these new tools and equipment are described and also Volvo’s current information and enterprise resource planning systems were researched. Furthermore, it was studied what kind of developments have to be carried out to make tyre service more easily manageable. An inquiry was made to clarify how transport companies take care of the tyre maintenance of their fleet. A process description was made how to provide quality tyre service by the company. In addition, it was studied how to include tyre service into the service plan of vehicles.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Download from

Cite this article

Collected from