LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Majcen, Borut (2016)
Publisher: [B. Majcen]
Languages: Slovenian
Types: Bachelor thesis
Subjects: tveganje, davek na dodano vrednost, sistem notranjih kontrol, risk, value added tax, internal controls, 336.22 [udc]
Poslovanje podjetja si je ob odsotnosti notranjih kontrol nemogoče predstavljati. Podjetja so podvržena raznim tveganjem, še posebej v današnjih razmerah globalnega poslovanja, ko se podjetja soočajo z vedno novimi izzivi, kar prinaša tudi nova tveganja. Najučinkovitejši ukrep za obvladovanje tveganj predstavlja vzpostavitev sistema notranjih kontrol. Obvladovanje tveganj pa ne poteka samo na ravni podjetja kot celote, ampak je prisotno na vseh področjih delovanja podjetja, torej tudi na področju davščin. Davek na dodano vrednost velja za precej tvegano davčno vrsto, kar je posledica sistema davka na dodano vrednost in kompleksne zakonodaje tega posrednega davka. Za sestavitev pravilnega obračuna DDV in pravočasnega poročanja davčnemu organu je potrebna vzpostavitev sistema notranjih kontrol, ki bo to omogočal. Vzpostavitev le teh je kompleksna, saj notranje kontrole, povezane z obračunom DDV, posegajo v več poslovnih aktivnosti podjetja. V diplomski nalogi so prikazane notranje kontrole pri obračunu DDV na primeru »Podjetja X«, ki ima le te dobro zasnovane, vzdrževane in delujoče. »Podjetje x« je davčni zavezanec, ki transparentno sodeluje z davčnim organom in tako upošteva tudi priporočila davčnega organa glede notranjih kontrol na obravnavanem področju. Pomembno vlogo v proučevanem podjetju predstavlja služba za davke in davčni nadzor, kjer so zaposleni strokovno usposobljeni in svojo strokovnost tudi nenehno izpopolnjujejo na izobraževanjih ter tako pripomorejo k dobro delujočemu sistemu notranjih kontrol, povezanih z obračunom DDV-ja.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article