LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Šmite, Ivita (2008)
Publisher: Latvijas Universitāte
Types: Bachelor thesis
Subjects: Pedagoģija
Diplomdarbā tika pētīta spēļu pielietošana, lai attīstītu pieaugušo prasmi rakstīt vēstules angļu valodā. Diplomdarba mērķis bija uzzināt vai vēstuļu rakstīšanas mācīšana pieaugušajiem caur spēlēm veicina noteiktu faktu atcerēšanos un rada zināšanu līmeņa uzlabojumus studentu vēstuļu rakstīšanas prasmēs. Kā pētīšanas metode tika pielietota atsevišķa gadījuma pētīšana. Tā tika veikta ar vidējā angļu valodas līmeņa pieaugušo studentu grupu, biznesa konsultāciju un mācību centrā „LatConsul”. Dati tika apkopoti izmantojot sekojošās metodes– pirmsapmācību eksāmens, ieskaites vēstule, atgriezeniskās saites anketas, pēcapmācību eksāmens un pēcapmācību ieskaites vēstule. Pirms mācību procesa uzsākšanas, studenti veica pirmsapmācību eksāmenu un rakstīja ieskaites vēstuli, lai pārbaudītu studentu zināšanu līmeni un prasmi uzrakstīt sūdzību vēstuli. Pēc tam tika izmēģinātas 6 spēles, caur kurām bija paredzētas iepazīstināt studentus ar 6 formālas vēstules rakstīšanas aspektiem. Lai uzzinātu studentu atsauksmes par katru spēli, viņiem tika lūgts aizpildīt atgriezeniskās saites anketas. Mācību procesa beigās, studentiem bija jāveic pēcapmācību eksāmens un jāuzraksta pēcapmācību ieskaites vēstule, lai atspoguļotu studentu zināšanu izaugsmi, un prasmi pielietot iegūtās iemaņas sūdzību vēstules rakstīšanā. Iegūtie dati tika analizēti un svarīgākie secinājumi tika izvirzīti. Diplomdarbs satur informāciju un padomus kā skolotājiem, izmantojot spēles, motivēt studentus aktīvai līdzdalībai rakstīšanas nodarbībās. Tika uzzināts, ka spēļu izmantošanai angļu valodas stundās var būt motivējoša, interesi izraisoša un stimulējoša iedarbība, kas veicina studentu aktīvu līdzdalību rakstīšanas procesā. Turklāt, studentu motivācijas paaugstināšana aktīvai līdzdalībai rakstīšanas procesā var izraisīt studentu vēlmi mācīties, kā pareizi rakstīt angļu valodā, kā arī viņu gatavību uzlabot rakstīšanas prasmes. Papildus tika uzzināts, ka studenti labāk atceras noteiktus vēstuļu rakstīšanas aspektus, ja tie tiek mācīti caur spēlēm. Izdarot secinājumus var apgalvot, ka spēļu izmantošana angļu valodas nodarbībās var motivēt pieaugušos mācīties un viņi labāk atceras svarīgus vēstuļu rakstīšanas aspektus un nosacījumus. Turklāt, rosinošu spēļu izmantošana var padarīt mācību procesu patīkamāku, elastīgāku un stimulējošāku.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article