LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Penēze, Aija (2015)
Publisher: Latvijas Universitāte
Types: Master thesis
Subjects: Vadībzinātne, efektivitāte, uzņēmuma vadīšana, Išikava diagramma, 5 kāpēc?, 5S metode
Aizvien lielāka nozīmē mūsdienās tiek pievērsta atšķirībai starp uzņēmumu vadīšanu un efektīvu uzņēmumu vadīšanu. Uzņēmēji organizācijas vadīšanā savu uzmanību koncentrē uz to, kā uzņēmums preces un pakalpojumus piedāvā, kāds ir tā tēls, kā tiek organizēta uzņēmuma darbība un kultūra. Uzņēmumi arvien vairāk vērš uzmanību uz uzņēmumu vadīšanu ar pievienoto vērtību, tas ir, efektivitātes uzlabošanu. Aijas Penēzes maģistra darba tēma ir „Biznesa efektivitātes uzlabošanas iespējas uzņēmumā SIA „3K MAMANGEMENT” un darba mērķis ir balstoties uz teorētiskās literatūras un iegūto datu un avotu analīzi, izpētīt biznesa efektivitātes uzlabošanas iespējas uzņēmumā SIA „3K MANAGEMENT”. Pēc veiktā pētījuma secināts, ka uzņēmuma SIA „3K MANAGEMENT’ darbība vērtējama kā daļēji efektīva. Uzņēmuma vadībai ir skaidra vīzija par to, kādus procesus nepieciešams uzlabot un lai tos sasniegtu nepieciešams izmantot efektivitātes uzlabošanas metodes. Darba apjoms ir 90 lpp. Tas satur 6 pielikumus 12 lpp apjomā, 3 tabulas un 21 attēlu. Izmantotās informācijas avotu saraksts sastāv no 38 avotiem. Atslēgvārdi: efektivitāte, uzņēmuma vadīšana, Išikava diagramma, 5 kāpēc?, 5S metode.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article