LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Jakubovska, Solvita (2010)
Publisher: Latvijas Universitāte
Types: Master thesis
Subjects: Izglītības vadība
Maģistra darbā „Metodiskā darba organizēšana un izvērtēšana skolā” aplūkoti jautājumi par metodiskā darba organizēšanu valsts, pašvaldības un skolas līmenī, kā arī metodisko komisiju darbības izvērtēšanu, balstoties uz skolu darba kvalitātes izvērtēšanu akreditācijas procesā. Maģistra darba mērķis ir izpētīt skolas metodiskā darba organizēšanas un izvērtēšanas iespējas, veidojot priekšlikumus darba uzlabošanai. Pētījuma ietveros tika izstrādāti skolas metodisko komisiju darbības izvērtēšanas kritēriji. Balstoties uz izvērtēšanas kritērijiem tika izstrādāta un veikta metodisko komisiju vadītāju un skolotāju aptauja. Aptaujas rezultātā iegūts skolas metodiskā darba izvērtējums, izstrādāti ieteikumi metodiskā darba pilnveidei. Maģistra darbs sastāv no ievada, 3 nodaļām, 11 apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Pētījumā gūtie dati atspoguļoti attēlos. Atslēgas vārdi: metodiskais darbs, metodiskā komisija, skolas metodiskā darba kvalitātes izvērtēšana.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article