LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Freiberga, Anna (2017)
Publisher: Latvijas Universitāte
Languages: Latvian
Types: Bachelor thesis
Subjects: Komunikācijas zinātne, sabiedriskās attiecības, Latvijas sabiedrisko attiecību nozares līderi, līderis, mediju viedokļi, sabiedrisko attiecību aģentūru speciālistu viedok
Bakalaura darba ‘’Latvijas sabiedrisko attiecību līderu novērtējums: mediju, SA aģentūru, klientu un topošo SA speciālistu viedokļi’’ pētījuma problēma ir Latvijas sabiedrisko attiecību nozarē nav noteikti konkrēti līderi. Bakalaura darbs sastāv no teorētiskās, metodoloģiskās un empīriskās daļas. Teorētiskajā daļā ir aprakstīta Sabiedrisko attiecību teorija, sabiedrisko attiecību raksturojums un vēsture, sabiedrisko attiecību mērķi, iezīmju teoriju, uzvedības iezīmju teoriju, līdera teoriju, līdera jēdziena skaidrojums un īpašības, līderība, līdera harizmātiskā vara. Metodoloģiskajā daļā aprakstīta jauktā metodoloģija - daļēji strukturētā intervija un aptauja kā kvalitatīvās un kvantitatīvās datu vākšanas metodes un kvalitatīvā kontentanalīze kā datu apstrādes metode. Empīriskajā daļā ir atainoti un aprakstīti iegūtie dati no interneta mediju kontentanalīzes kategorijām, salīdzināti tie ar sociālo tīklu kategorijām un rezultātiem, izklāstīti Latvijā vadošo sabiedrisko attiecību aģentūru speciālistu viedokļi par sabiedrisko attiecību nozares līderiem Latvijā un aprakstītas intervijas ar 10 žurnālistiem no vadošajiem interneta medijiem. .
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article