LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Ulmane, Alise (2016)
Publisher: Latvijas Universitāte
Languages: Latvian
Types: Master thesis
Subjects: Valodniecība, Angļu valoda speciāliem mērķiem, English for Specific Purposes, Medicīniskā angļu valoda, Medical English, Terminoloģijas mācīšanas metodes, vocabulary teaching, Medicīniskā terminologija,medical terminology, Fizioterapijas metodes, physiotherapy methods
Šī maģistra darba mērķis ir izpētīt veiksmīgākos medicīniskās terminoloģijas pasniegšanas metodes augstskolas līmeņa studentiem. Izmantojot triangulācijas metodi, autore analizēja augstskolas pasniedzēju, praktizējošo fizioterapeitu un studentu viedokļus par fizioterapijas specialitātes medicīniskās terminoloģijas atlasi un mācīšanas veidiem. Teorētiskajā daļā autore apskata dažādas terminoloģijas mācīšanas klasifikācijas un medicīniskā diskursa īpatnības. Apkopojot praktiskās daļas rezultātus, darba autore secinaja, ka veiksmīgākie medicīniskās terminoloģijas pasniegšanas paņēmieni ir priedēkļu un piedēkļu mācīšana, vārdu atpazīšana no konteksta, mnemoniskie uzdevumi, asociāciju veidošana un diskusijas.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article