LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Cibule, Rūta (2016)
Publisher: Latvijas Universitāte
Languages: Latvian
Types: Bachelor thesis
Subjects: Vadībzinātne, vadīšanas funkcijas, motivēšana, plānošana, pašvaldība, management functions
Bakalaura darba tēma ir “Vadīšanas funkciju izpildes analīze Viļakas novada pašvaldībā”. Darbā ir apskatītas vadīšanas funkcijas – organizēšana, plānošana, motivēšana, koordinēšana un kontrole, fokusējoties uz pirmajām trim minētajām. Bakalaura darba mērķis ir izanalizēt vadīšanas funkciju izpildi Viļakas novada domes administrācijā, pievēršot pastiprinātu uzmanību organizēšanai, motivēšanai un plānošanai. Lai šo mērķi izpildītu, pirmajā daļā autore izpētīja dažādus teorijas avotus, otrajā daļā pētīja organizāciju un tās darbību, trešajā daļā anketēja darbiniekus un intervēja nodaļas vadītāju. Darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas un praktiskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras saraksta un pielikumiem. Darba apjoms ir 66 lapas, ir pievienoti 2 pielikumi. Darbā ir 21 attēls un 2 tabulas.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article