LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Zavicka, Vita (2017)
Publisher: Latvijas Universitāte
Languages: Latvian
Types: Bachelor thesis
Subjects: Pirmsskolas pedagoģija, didaktiskās spēles, kuras, izvēlētas, atbilstoši, bērna
. Darba tēma – 3-4 gadīgu bērnu runas prasmju attīstīšana didaktiskajās spēlēs Kvalifikācijas darba autore – Vita Zavicka. Zinātniskā darba vadītāja – Aija Kalve. Teorijas darba daļā raksturota bērnu valodas prasmju attīstība pedagoģijas, psiholoģijas skatījumā, bērna runas attīstības pēctecības nodrošināšana. Raksturotas pirmskolas bērnu vārdu krājuma likumsakarības, vadoties pēc MK noteikumiem Nr. 533 par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām, ka galvenais bērna darbības veids pirmsskolā ir rotaļa, darbības organizācijas formas – bērna patstāvīgā darbība un rotaļnodarbība, kurā integrētais mācību saturs sekmē bērna attīstību kopumā. Pētījuma mērķis – pētīt valodas prasmju attīstīšana pirmskolā, izmantojot didaktiskās spēles un sadarbojoties ar vecākiem. Veikts pedagoģiskais izmēģinājums, analizēti un apkopoti iegūtie rezultāti. Darbs sastāv no 53 lappusēm, ietver 12 attēlus. Izmantoti 37 literatūras avoti. Darbam ir 2 pielikumi. Atslēgas vārdi: didaktiskās spēles, kuras izvēlētas atbilstoši bērna vecumam.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article