LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Mickēvičs, Rihards (2013)
Publisher: Latvijas Universitāte
Types: Bachelor thesis
Subjects: Komunikācijas zinātne
Bakalaura darbā „"LinkedIn" loma Latvijas studentu sociālo mediju lietošanas paradumos” aplūkots mērķa grupas kopējās interneta un sociālo mediju patēriņa tendences, komunikācijas rīku lietojums, vietnes „LinkedIn” loma Latvijas studentu sociālo mediju lietošanas aspektā un sava personīgā sociālā zīmola apzināšanās. Darbs balstīts uz četrām galvenajām daļām – teorētisko, metodoloģisko, empīrisko un rezultātu. Pamatojoties uz pieejamo teorētisko bāzi saistībā ar attiecīgo tēmu, tika veikta fokusa grupas diskusija, kontentanalīze, anketēšana. Rezultāti sniedz padziļinātu ieskatu Latvijas studentu interneta un sociālo mediju lietošanas ikdienas norisēs, komunikācijas rīku izmantošanā un demonstrē vietnes „LinkedIn” lomu Latvijas studentu sociālo mediju lietojumā. „LinkedIn” lietojums Latvijas studentu vidū akcentē iespējamās attīstības tendences un patēriņa pieauguma iespējas. Atslēgas vārdi: sociālie mediji, komunikācijas rīki, studenti, interneta lietošanas paradumi, „LinkedIn”
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article