LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Šteinberga, Džeina (2016)
Publisher: Latvijas Universitāte
Types: Bachelor thesis
Subjects: Ekonomika, naudas plūsma, naudas plūsmas pārskats, naudas plūsmas koefcienti, finanšu analīze, maksātspējas novērtēšana
Katra uzņēmuma veiksmīgas darbības pamatā ir rūpīga tā uzraudzība, kas balstās uz precīzas informācijas bāzes. Lai pierādītu naudas plūsmas nozīmību uzņēmumu finansiālā stāvokļa novērtēšanā, tika nosprausts mērķis: izmantojot piecpadsmit Latvijas Republikā likvidētu un stabilu uzņēmumu finanšu pārskatu datus, izvērtēt naudas plūsmas pārskata nozīmīgumu un izstrādāt priekšlikumus uzņēmumu darbības efektivitātes paaugstināšanai, izmantojot naudas plūsmas pārskata sniegto informāciju. Darba gaitā autore izvirzīja galvenos naudas plūsmas koeficientus un rādītājus, kurus nepieciešams izmantot finansiālā stāvokļa novērtēšanā. Diplomdarba apjoms 74 lapaspuses, darbā iekļauti 16 attēli, 15 tabulas un 12 pielikumi. Atslēgvārdi: naudas plūsma, naudas plūsmas pārskats, naudas plūsmas koefcienti, finanšu analīze, maksātspējas novērtēšana.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article