LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Artemjeva, Anžela (2012)
Publisher: Latvijas Universitāte
Types: Bachelor thesis
Subjects: Vadībzinātne
Bakalaura darba tēma – „Uzņēmuma McDonalds konkurētspējas novērtēšana un tās uzlabošanas iespējas”. Bakalaura darba mērķis-pamatojoties uz teorētiskām atziņām par konkurenci un konkurētspēju, izpētīt SIA McDonalds konkurētspēju tirgū un tās pilnveidošanas iespējas balstoties uz Latvijas, Lietuvas un Igaunijas investīciju nozares analīzes datu rezultātiem, izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus SIA McDonalds konkurētspējas uzlabošanai. Bakalaura darba izstrādes gaitā autore ir izstrādājusi uzņēmuma McDonalds konkurētspējas paaugstināšanas projektu. Konkurētspējas paaugstināšanas projekts ir izstrādāts, lai pilnveidotu uzņēmuma McDonalds produkcijas gatavošanas procesu un paaugstinātu uzņēmuma konkurētspēju tirgū. Veicot investīcijas produkcijas gatavošanas iekārtās uzņēmums McDonalds plāno piesaistīt ārvalstu tiešas investīcijas no ES fondiem.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article