LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Musil, Jiří (2017)
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Languages: Czech
Types: Unknown
Subjects: Jaderná energetika, jaderné reaktory, Dukovany, Temelín, sekundární okruh, jaderná fúze., Nuclear energetics, nuclear reactors, Temelin, secondary circuit, nuclear fusion.
Tato bakalářská práce se věnuje historii i budoucnosti jaderných reaktorů, popisu jaderných elektráren v České republice a také slibným zdrojům energie z jádra, které jsou nyní ve vývoji. Je doplněna o podrobnější popis sekundárního okruhu českých jaderných elektráren, který je s výrobou elektrické energie v nich neoddělitelně spojen. Na začátku práce jsou pro čtenáře stručně shrnuty některé základní poznatky z jaderné energetiky, které si kladou za cíl uvést ho do problematiky. This bachelor's thesis deals with history and future of nuclear reactors, it describes nuclear power plants in the Czech Republic and provides a list of promising possibilities of using nuclear energy, that are currently in research. Description of the secondary circuit based on Czech nuclear power plants is also included in this thesis. In the beginning, some elementary knowledge about nuclear energetics is gathered, to provide readers with basics of this topic. A
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article