LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Čillo, Vladimír (2015)
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Languages: Czech
Types: Unknown
Subjects: 3D tisk, GCode, simulace, C++, 3D vizualizace, animace, 3D print, simulation, 3D visualization, animation
Tato bakalářská práce se zabýva návrhem a implementací simulátoru 3D tiskárny v jazyce C++ s využitím knihovny Qt. Simulátor předpokládá tiskárnu založenou na nejrozšířenější metodě 3D tisku - Fused Deposition Modeling. Vstupem simulátoru je 3D model ve formátu STL. Pro daný 3D model simulátor poskytuje odhad celkové doby tisku. Součástí simulace je také vizualizace procesu 3D tisku. Výsledkem práce je přenositelný program testovaný pod operačními systémy Linux a Windows. Funkčnost simulátoru byla experimentálně ověřena na příkladech. This thesis deals with design and implementation of 3D printer simulator in C++ using Qt. The simulator assumes a printer based on widely used method of 3D print - Fused Deposition Modeling. An input of simulator is a 3D model in STL file format. For the 3D model simulator provides an estimate of the total print time. Simulation also includes visualization of 3D print. The result is a cross-plaform program tested under Linux and Windows. Functionality of simulator has been tested by several experiments. B
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article