LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Lukić, Maja (2017)
Languages: Slovenian
Types: Bachelor thesis
Subjects: zdravstvena nega, otrok, očesni rak, družina, očesna proteza, psihološki efekt, nursing, child, eye cancer, family, ocular prosthesis, psychological effect
Uvod: Retinoblastom je najpogostejši maligni tumor, ki se velikokrat pojavi v otroški dobi. Bolezen je sicer redka, a zelo nevarna, saj lahko uniči tako otrokovo oko kot tudi njegov vid. Pomembna je hitra prepoznava tega nevarnega tumorja, takojšna diagnostika in zdravljenje. Večje tveganje za nastanek retinoblastoma obstaja pri otrocih, katerih bolezen se je v družini že pojavila. Namen: Namen diplomskega dela je s pomočjo pregleda literature ugotoviti, na kakšen način in kako lahko medicinska sestra pripomore k skrbi za otroka z očesno protezo. Poudarek je na vlogi medicinske sestre pri seznanitvi staršev z otrokovo boleznijo in posledičnim zdravljenjem ter kakšen je psihični vidik pri otroku, ki izgubi oko. Metode dela: V diplomskem delu je uporabljena deskriptivna ali opisna metoda dela s pregledom tuje strokovne in znanstvene literature. Uporabljena je bila literatura, objavljena v obdobju od leta 2006 do 2016. Pregled je potekal po bibliografskih podatkovnih bazah CINAHL (Cumulative Index of Nursing and Allied Health Literature, MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online) in ScienceDirect. Uporabljene so bile omejitve na prosto dostopno literaturo v obsegu celotnega besedila in angleški jezik. Podrobneje smo pregledali 41 člankov. Rezultati: Rezultati so pokazali, da je medicinska sestra tista, ki ima med zdravljenjem pomembno vlogo in ji otroci največkrat zaupajo. Večina avtorjev meni, da je potrebna celostna obravnava otroka, saj bomo le na ta način dosegli uspešen izid zdravljenja. Vsekakor pa je medicinska sestra tista, ki preživi ogromno časa z otrokom in njegovimi starši/skrbniki, zato je pomembno, da izbere pravo pot in vodi k zastavljenemu cilju. Razprava in sklep: Pri pregledu literature smo ugotovili, da je vloga medicinske sestre pri skrbi za otroka, ki ima očesno protezo, izrednega pomena. Pri nas za retinoblastomom letno zboli 3 % otrok. Pomembno je seznaniti starše z otrokovo boleznijo in izbrati pravi pristop, seveda pa je treba starše/skrbnike redno vključevati v sam proces zdravljenja. Dokazano je, da se pri otrocih pojavi strah, nizka samozavest in zavrnitev zdravljenja, vendar pa so le te bolj izrazite pri otrocih od 5. leta starosti dalje. Otroku je treba dajati več pozornosti, se o sami problematiki pogovarjati in mu stati ob strani. To je ključ strokovnega in uspešnega zdravljenja.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article