LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Åström, Jenny-Maria; Haddad, Wendelina; Rabi Navarro, Rosalia (2016)
Publisher: Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik
Languages: Swedish
Types: Bachelor thesis
Subjects: CSR, CSR-aktiviteter, värde, konsumentvärde
Abstract - Do consumers care about CSR? A study about the relation between corporate social responsibility and consumer value when purchasing clothes. Date: May 26th, 2016 Level: Bachelor Thesis in Business Administration, 15 ECTS Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors: Wendelina Haddad 910915, Rosalia Rabi Navarro 890828, Jenny-Maria Åström 870630 Title: Do consumers care about CSR? A study about the relation between corporate social responsibility and consumer value when purchasing clothes. Tutor: Cecilia Erixon Examiner: Jimmy Röndell Keywords: CSR, CSR activities, value, consumer value. Research Question: What correlations can be found between CSR activities and consumer value? Purpose: The purpose of this study is to investigate what correlations can be found between CSR activities and consumer value while purchasing clothes. The CSR activities are divided into three dimensions; philantrophic, business-related and product-related CSR activities while the consumer value is divided into emotional, social and functional values. Method: The quantitative study was based on academic litterature such as scientific articles within the subject of CSR and consumer value. A survey was conducted, based on a convenience sample, in order to collect the primary data which resulted in 223 valid questionnaires. A correlation analysis was executed to evaluate the results. Conclusion: The study showed that there are correlations between the three dimensions of CSR activities and the consumers emotional and functional value, while no correlations were found between the CSR activities and the social consumer value. The results can not be generalized to the whole population since the research was based on a convenience sample.  Sammanfattning - Bryr sig konsumenter om CSR? - En studie om vilka samband som finns mellan företagets samhällsansvar och konsumentvärdet inom klädkonsumtion. Datum: 26 maj, 2016 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 ECTS Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST, Mälardalens Högskola Författare: Wendelina Haddad 910915, Rosalia Rabi Navarro 890828, Jenny-Maria Åström 870630 Titel: Bryr sig konsumenter om CSR? En studie om vilka samband som finns mellan företagets samhällsansvar och konsumentvärdet inom klädkonsumtion. Handledare: Cecilia Erixon Examinator: Jimmy Röndell Nyckelord: CSR, CSR-aktiviteter, värde, konsumentvärde Frågeställning: Vilka samband finns mellan CSR-aktiviteter och konsumentvärde? Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka samband som finns mellan filantropiska, affärsrelaterade samt produktrelaterade CSR-aktiviteter och emotionella, sociala samt funktionella konsumentvärden inom klädkonsumtion. Metod: Studien var av kvantitativ karaktär och baserades på vetenskapliga artiklar inom området CSR och konsumenvärde. Insamling av primärdata genomfördes via en enkätundersökning med bekvämlighets- och snöbollsurval där 223 valida svar mottogs. Resultatet analyserades genom en korrelationsanalys. Slutsats: Studiens resultat påvisade att samtliga CSR-aktiviteter, det vill säga filantropiska, affärsrelaterade och produktrelaterade CSR-aktiviteter, har samband med både det emotionella och funktionella konsumentvärdet. Dock hittades inget samband mellan någon av CSR-aktiviteterna och det sociala konsumentvärdet. Resultatet kan inte generaliseras till hela populationen då insamlandet av primärdata gjordes via ett bekvämlighetsurval. 
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article