LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Lindström, Håkan (2012)
Publisher: Linköpings universitet, Tekniska högskolan
Languages: Swedish
Types: Bachelor thesis
Subjects: Användargränssnitt, Användbarhet, Designregler, GUI, Heuristisk utvärdering, Interaktionsdesign, ITSM, Service management, Information Systems, Systemvetenskap, informationssystem och informatik, Human Computer Interaction, Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign), Media and Communication Technology, Medieteknik
Företaget Kerfi AB i Norrköping är en leverantör av informationsteknik och har bland annat specialistkompetens inom service management. För detta använder de programvara från företaget CA technologies. CA Service Desk Manager är en så kallad IT Service Management applikation med processer för samordning och styrning av service management. Under inledande diskussioner kom det fram att även om programvaran har varit i bruk under flera år så finns det fortfarande problem med användargränssnittet. Uppgiften består i att analysera användargränssnittet ur ett användbarhetsperspektiv för att kunna ta fram förslag på olika lösningar till programvarans påpekade brister. För insamling av data användes en expertutvärdering vilket omfattade en heuristisk utvärdering och en consistency inspection. Dessa metoder kompletterades med intervjuer och enkäter för att få fram användarnas åsikter och synpunkter om programvaran. Examensarbetet har resulterat i en samling av förslag till sådant som kan förbättras för de delar av användargränssnittet där brister har upptäckts.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article