LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Pahkamaa, Tobias; Hamrin, Emil (2012)
Publisher: Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen
Languages: Swedish
Types: Bachelor thesis
Subjects: Corporate Social Responsibility, CSR, Konsumentattityd, Snabbmatsbranschen, Generation Y
Denna uppsats undersöker konsumentgrupp Generation Y:s attityd till Corporate SocialResponsibility (CSR) samt marknadsföring av CSR. Vidare undersöks i uppsatsen Generation Y:sattityder till CSR samt marknadsföring av CSR gällande detaljister inom snabbmatsbranschen iSverige. Uppsatsens teoribildning baseras på teorier om attityder från framförallt Fishbein ochAjzen (1975), samt teorier om CSR och marknadsföring av CSR. Teorin knyts samman i enanalysmodell baserad på Wang och Andersons (2011) CSR-modell. Resultatet baseras på dels enkvantitativ studie i form av en enkätundersökning, dels en kvalitativ studie i form avsemistrukturerade intervjuer. Uppsatsens kommer fram till att det finns positiva attityder hosGeneration Y till att företag inom snabbmatsbranschen i Sverige engagerar sig i CSR samt till attdessa företag marknadsför sina engagemang i CSR. Vidare uppdagas dessa engagemang i CSR samtmarknadsföring av CSR ha positiva effekter på konsumenter inom Generation Y när de utvärderarföretaget i fråga. Dock visas indikationer på att dessa attityder inte leder till ett förändratköpbeteende.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article