LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:

OpenAIRE is about to release its new face with lots of new content and services.
During September, you may notice downtime in services, while some functionalities (e.g. user registration, login, validation, claiming) will be temporarily disabled.
We apologize for the inconvenience, please stay tuned!
For further information please contact helpdesk[at]openaire.eu

fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Hørthe, Stine (2012)
Publisher: Institutt for telematikk
Languages: Norwegian
Types: Master thesis
Subjects: 7804 [ntnudaim], MTKOM kommunikasjonsteknologi, Teleøkonomi
Cookies er små informasjonskapsler som Internettaktører legger igjen på en slutt-brukers datamaskin ved surfing på nettsider. Bruken av cookies på nettsider har fåttøkt oppmerksomhet de siste årene. I tillegg til å muliggjøre flere nyttige funksjonerfor en tjenestetilbyder, som for eksempel brukerrettet reklame og informasjonsinn-henting, har det den siste tiden blitt rettet en del kritiske spørsmål rundt bruken avcookies samt spørsmål knyttet til personvern og juridiske aspekt. Denne oppgavenanalyserer og gir en oversikt over bruk av cookies på norske og internasjonale nett-sider. Den undersøker hvor mange og hvilke typer cookies som benyttes og ser påsammenhengen mellom antall cookies, antall cookie-leverandører, og størrelsen pånettsider. Videre blir det sett på de økonomiske og juridiske aspektene knyttet tilcookies, samt cookies fremtidige utsikter.Resultatene viser at cookies er svært utbredt både på norske og internasjonalenettsider. Det er ingenting som tyder på en sammenheng mellom antall cookiesog nettsidens størrelse. Basert på klassifisering av kategorier innenfor både nettsiderog aktører, viser oppgaven at cookies er svært utbredt på nettsider innenfor katego-riene nettavis og magasiner, samt at nettaviser og reklameaktører er sterkt knyttettil hverandre. Resultatene knyttet til fremtidsutsiktene til cookies viser at fremti-den er noe usikker, grunnet nye teknologier som HTML5 og forbrukernes ukjenteinnstilling til cookies, samt fare for strengere lover og tiltak tilknyttet cookies framyndighetens side.

Share - Bookmark

Download from

Cite this article

Collected from

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok