LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Keskin, Gulseren; Tasdemir, Gulay; Aktekin, Elif; Gumussoy, Sureyya (2016)
Publisher: PressAcademia
Types: Article
Subjects: Entrepreneurship, personality, extroversion, neurosis, Entrepreneurship, personality, extroversion, neurosis
Son zamanlarda girişimcilik ekonomik büyüme ve istihdam yaratılmasında önemli bir kavram olarak dikkati çekmektedir. İnsan faktörü girişimcilikte başta değerlendirilmesi gereken yapıdır. Bu çalışmada girişimcilikle bireysel kişilik özelikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Pubmed, Medline, EBSCOHost, PsycINFO, Türk Medline veri tabanlarında ve Google Akademik’te yer alan girişimcilik, kişilik gibi anahtar kelimeler kullanılarak ilgili makaleler taranmış ve gözden geçirme için uygun olan çalışmalardan yararlanılmıştır. Kişilik, bireyin zihinsel, duygusal, sosyal ve fiziksel özelliklerinin süreklilik gösteren yönlerini içerir. Meta-analitik çalışmalar bireysel farklılıkların, girişimcilik eğilimleri üzerinde etkili olduğunu ortaya koymuştur. Girişimcilerin risk alabilen, yenilikçi, sorumluluk duygusu yüksek, iletişim becerileri yüksek bireyler olduğu belirlenmiştir. Özellikle biyolojik çalışmalarda dışadönüklük ve nevrotik yapının girişimciliği arttırdığı belirlenmiştir. Bizim çalışmamız bireysel farklılıkların girişimcilik üzerine etkisini ortaya koymuştur. Kişilik özelliklerinin davranışlar üzerinde etkili olduğunu gösteren çalışma, gelecekteki girişimcilere rehber olabilecektir
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article