LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Dinç Artut, Perihan; Ulum, Hakan (2018)
Publisher: Abdullah KALDIRIM
Languages: Turkish
Types: Article
Subjects: Sınıf öğretmenliği,matematiğin öğretimi,matematiğin öğrenimi
Matematikhakkındaki inanışlar kişilerin matematiğin tabiatı, öğrenimi ve öğretimi ileilgili sahip oldukları bilgiler ve edindikleri tecrübeler ile şekillenenkararları olarak tanımlanabilir. İnanışlar öğretmenlerin sınıf içiöğretimlerine, öğrencileri ile iletişim kurma şekillerine matematiğin tabiatınıanlama şekillerine ve öğrencileri ile yaşadıkları deneyimlerine etki eder. Buçalışmanın genel amacı sınıf öğretmenlerinin matematiğin öğretimi ve öğrenimihakkındaki İnanışlarını belirlemektir. Araştırmada tarama modelikullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 2017–2018 öğretim yılında Mersin ili,Tarsus İlçesinde görev yapan, 208 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmadaveriler araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” ve Kayan(2011) tarafından geliştirilen “Matematik Hakkındaki İnanışlar Ölçeği” iletoplanmıştır. Bu çalışma için alt ölçeklerden “yapılandırmacı inanışlar”faktörüne ait Cronbach Alpha değeri .94, “geleneksel inanışlar” faktörüne aitCronbach Alpha değeri ise .73 olarak bulunmuştur. Yapılan karşılaştırmalıanalizlerde, “Levene Test” sonuçlarına göre grup puanlarında varyanslarınhomojen olduğu görülmüş ve buna göre iki gruplu karşılaştırmalarda bağımsızgruplar t testi, üç ve daha fazla gruplu karşılaştırmalarda ise ANOVAkullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre: Sınıf öğretmenlerinin matematiköğrenme ve öğretme hakkındaki İnanışlarının oldukça yüksektir. Sınıföğretmenleri daha çok yapılandırmacı inanışlara sahiptir. Çalışmada cinsiyetdeğişkeninin yapılandırmacı ve geleneksel inanışlar üzerinde anlamlı etkisiolmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Kıdem değişkeni açısından ölçekten alınanpuanların yapılandırmacı inanışlar üzerinde anlamlı etki yaratmadığı, ancakgeleneksel inanışlar üzerinde bazı kıdem kategorileri için anlamlı etkioluşturduğu sonucuna varılmıştır. Araştırmada ulaşılan bir başka sonuç iseokutulan sınıf düzeyi değişkeninin geleneksel inanışlar üzerinde anlamlı etkiyaratmadığı, ancak yapılandırmacı inanışlar üzerinde bazı sınıf düzeyikategorileri için anlamlı etki oluşturduğudur.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article